Икономически теории-от меркантилизма до кейнсианството

Увод.

Основната теза на работата е следната: историята на икономическата мисъл е необходима за анализ на стопанството, което представлява главна отправна точка на човешките общества. Сблъсквайки се със сложните, вечно променящи се реалности, различните изследователски теории развити в миналото са богати на хипотези за всеки опитващ се да интерпретира икономическите явления, дори за онези учени, които се занимават с въпроси от непосредствено обществено значение. В последния случай, наистина, историята на икономическата мисъл не само осигурява хипотези за интерпретация на наличната информация, но също така се спира върху механичното ползване на постановките извлечени от класическата икономическа теория. Подобно на това, доброто познаване на културните корени от страна на течението на разума и на неговите опоненти, при сблъсък с различни икономически теми, е безценно за избягването на безсмислени дискусии.

Всъщност, визията на болшинството икономически учебници стъпва на един общ консенсус от икономически истини и що се отнася до нейните основи – тя не е вярна. За да разберем разнообразните подходи в икономическия дебат е необходимо да преформулираме различните гледни точки за методите на функциониране на икономическите системи, предложени, развити и подложени на критика през годините. Това не е лесна задача. Икономическия дебат не следва права линия, напротив, той прилича на едно заплетено кълбо.

В опита си да го разплетем, ние ще се съсредоточим върху идейните основи на различните теории. Един от аспектите, който отделя тази работа от други истории на икономическата мисъл е твърдението му, че същността на една идея се променя при преминаването от една теория към друга, независимо от запазването на същото име. Промените в аналитичната структура са свързани с промени в идейните основи, и твърде често този факт бива пренебрегван.

В този контекст, Шумпетерианското разграничение между история на анализа и история на мисълта – бившите аналитични структури, последните “теории/визии за света” – се оказва не толкова заблуждаващо колкото много излишно. Еднакво неточно е и острото противопоставяне между “рационалните преустройства/реконструкции” и “историческите преустройства/реконструкции” на историята на икономическата мисъл. Трудно е да се установи защо преустройването логическата структура на идеите на един икономист се сблъскват с уважението на неговите възгледи. Наистина, в сферата на историята на мисълта, по подобие на аналогични области, критерия на филологическата прецизност се явява основния елемент на разграничение на научното от ненаучното изследване.

Границите на настоящия труд следователно зависят не толкова от някаква предварителна вярност към научния подход на интерпретация колкото от неизбежните ограничения – способностите, културата и времето на неговия автор. Така например, аз не съм взел под внимание приносът на Великденските културни традиции, и много малко място, една отделна глава, е посветена на двадесетте века представляващи предисторията на модерната икономическа наука. Разбира се западната икономическа теория има дълбоки корени в класическата мисъл – както гръцка, така и римска – и благодарение на посредничеството на средновековната култура, която е по-богата и по-сложна от обикновено възприеманото. Решението за обхващане на такъв дълъг и важен период от време в рамките само на няколко страници е явно противоречиво. Но в една толкова широка област, подобни избори са неизбежни. Естествено, представените резултати в следващите страници са опити за систематично изложение при определени условия, и коментарите и критиките ще са от полза за бъдещи изследвания. Нашето пътуване започва с глава по методологическите въпроси. Не се цели да се прави


Други реферати:
Основи на перспективата
Изкуството на 2-рото българско царство (11-14в)
Методология и теория на възпитанието
Възпитателни аспекти на технологичното обучение-формиране на устойчивост на поведението
Методологически основи на педагогиката


Изтегли рефератаМетодологически основи на педагогиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия