Икономическото развитие на България в края на XIX и началото на XX век

Икономическото развитие на България в края на XIX и началото на XX векОсновен отрасъл на икономиката е селското стопанство- земеделие и животновъдство.

Основни тенденции в края на XIX век:

 • Дребна земеделска собственост.

 • Екстензивно селско стопанство- разчита се на количеството земя, а не на техническото развитие. Класическа култура е житото.

 • Обезценяване на селскостопанската продукция в цяла Европа. Причина за това е евтиният внос на жито от САЩ. Цените на житото спадат с около 50%.

 • Масово разоряване. До края на 1893 г. около 20% от фермерите се разоряват.

 • В следствие на това собствеността се концентрира.

 • Едрите владения не се превръщата в модерни стопанства, защото собствениците ги дават под аренда, а не инвестират в тях. Така техническото ниво остава на ниско равнище.

 • Примитивната техника на производтсво осигурява ниски добиви.

 • Въпреки това се наблюдава увеличаване обема на производтсвото, заради увеличаване на площите- изсичат се гори.

 • Поради скъпата работна ръка едрите стопанства не се развиват.


Основни тенденции в началото на XX век:

 • Увеличават се цените на селскостопанската продукция.

 • Навлизат капиталистическите методи за обработване.

 • България изгражда добри комуникации- жп линии.

 • Увеличава се вноса на земеделски машини.

 • Създават се кооперативни движения.

 • Наблюдава се процес на раздробяване на поземлените владения- наследственост.

 • Увеличава се производтсвото на интензивни култури- тютюн (големи печалби от малки площи, но изисква повече работа).


Промишленост.

Основни тенденции в края на XIX век:

 • Съществуват няколко разорени фабрики.

 • Старите занаяти се развиват, заради чуждата конкуренция- абаджийство и гайтанджийство.

 • Създават се нови занаяти- обущарство, производтсво на мебели.

 • Запада домашната промишленост.

 • Развива се леката промишленост, защото тя изисква по-малко капитал и налични суровини (вълна, жито). Съществуват 103 по-големи предприятия.


Основни тенденции в края на XIX век:

 • Промишлеността ускорено се развива. До 1912 г. съшествуват 345 предприятия.

 • Основни сектори на промишлеността са: 1. хранителна- мелници, бирени фабрики; 2. вълнено-текстилна.


Други реферати:
Дифузия и рекристализационно отгряване
За необходимостта от процеса рязане чрез образуване на стружка
Използване на тестове в машиностроителните специалности
Обработване на металите чрез пластична деформация
Методология на проектирането и автоматизирано конструиране


Изтегли рефератаМетодология на проектирането и автоматизирано конструиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия