Икономика на предприятието

Икономика на предприятието


1.Обект, предмет, обхват и методология на дисциплината „Икономика на предприятието”


Обекта на дисциплината „Икономика на предприятието” – предприятието като основен субект на националното стопанство

Предмет на дисциплината „Икономика на предприятието” – основните елементи и взаимоотношения на предприятието в процеса на максимизиране на печалбата и изгодно вложение на инвестициите.

Обхват на дисциплината „Икономика на предприятието” – характеризира се с правните и икономически аспекти за основаването и функционирането на предприятието в процеса на превръщането на производствените ресурси в готова продукция.

Методология на дисциплината „Икономика на предприятието” – дедуктивен метод и специфични методи като ситуационен анализ, метод на диагностика на ценообразуването.


2.Стопански системи


1.Форми на стопанисване:

- натурално стопанство – продукта е предназначен за потребление от производителя и не е обект на обмен на пазара.Xарактеризира се с ниско ниво на съвършенство, в последствие на разделение на труда и специализацията на производството се създават предпоставки за разкъсване на тази форма на стопанисване и обмен чрез пазари.

-стоково стопанство – появява се от древността, характеризира се с обособени производства всеки се специализира в даден продукт като първоначално се е основавало на непосредствения труд на производителя и чатсната собственост.В наши дни специализацията е достигнала ниво на интернационален цикъл на производство в процеса на глобализация.В различните фази на производство участват производители от различни географски райони на света.Търговията с полуфабрикати има изпреварващ ръст в срaвнение с класическата международна търговия, 2/3 от световното стопанство се пада на транс-национални корпорации.

2.Аспекти на икономическата сиситема.

- традиционна икономика – основава се на обичаи и традиции.Характеризира се с ниски темпове на икономически растеж .Основен е аграрния сектор, главен източник е физическата сила и животинската тяга.

- пазарна икономика – представлява такава организация на общественото производство при която икономическите взаимоотношения се проявяват чрез пазара. Чрез покупко-продажба на продукти.Говорим за икономическата триада „Какво? Как? и За кого?Какво се произвежда зависи от пазара и неговите компоненти (цена , търсене, предлагане, разходи и печалби) при това основен движещ мотив и цел е печалбата тя определя мащабите и границите на производството.Икономическите оператори са способни да избират какво, как и за кого да произвеждат.

- централно планова икономика (командно административна) – в основата на централно плановата икономика е един планов орган действащ на централно ниво който на базата на своята преценка за потребностите на обекта и разполагаемите ресурси взема решение какво как и за кого да произвежда.

- смесена икономика – включва държавна, корпоративна, частна, лична и акционерна собственост.

- съвременна пазарна икономика – преимуществата на пазара създават предпоставки за ефективно използване на ограничените ресурси природни и обществени.Способства за повишаване производителността на труда съединява личната изгода на производителя с интересите на потребителите.Функционира на база личната заинтересованост, свободата на избора и репутация.Недостатъци: води до монополизъм, характеризира се с цикличност и с неустойчивост на темповете.Съществува неравенство в разпределението.Пазарни дефекти: обществени блага които не могат да бъдат доставени чрез пазара (инфрасртуктура) и затруднен достъп на информация.


Други реферати:
Устройство и категоризиране на администрацията (пищов)
Административно право
Местни финанси и администрация
Пищови за изпита при В.Вълков
Политически партии


Изтегли рефератаПолитически партии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия