Икономика на публичния сектор

Тема 1
ВЪВЕДЕНИЕ

 

Ежедневно всеки от нас се изправя пред множество икономически събития и условия: повишават се таксите за обучение в университетите; правителството приема схема за формиране на цената на електричеството, консумирано от домакинствата; реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) достига 4,4%; предвижда се ограничаване на бюджетния дефицит до 0,5% от БВП; Международният валутен фонд подкрепя икономическата програма на правителството. Разбирането на тези явления, които са част от света, в който живеем, предполага опознаването на нови понятия от професионалния език на икономистите, както и на типичния за тях начин на мислене.

Много от горните въпроси са предмет на анализ в настоящия курс лекции. В процеса на тяхното обсъждане ще усвоим икономическите термини и понятия, които позволяват кратко и изчерпателно да се опишат стопанските събития в частния и публичния (обществен) сектор, заедно с теоретичните концепции и икономическия начин на мислене. Чрез специфичния инструментариум на икономическата теория икономическите процеси се подлагат на детайлно разчленяване, анализиране на присъщите им компоненти и начина, по който те изграждат едно неразривно цяло. Започваме с дефиниране на икономическата теория.

1. Предмет на курса по икономика

  • Икономическата теория (economics) е наука за разпределянето на ограничените ресурси между алтернативните възможности за тяхното прилагане.

Тя изследва как индивидите и обществата като цяло вземат решение, или избират между различни алтернативи; изучава механизмите за разпределяне на ограничените ресурси за производство на стоки и услуги, с оглед задоволяване на потребностите. Основните моменти, при дефинирането на предмета са два: ограниченост на ресурсите и произтичащата от това необходимост да се прави избор как те да се използват. В този контекст най-краткото определение е, че икономиката е наука за избора.


Други реферати:
Зигмунт Бауман-човекът в морална позиция
Малките братя и големият син на Бога
Управление на стреса
Existence (материал на философска тематика)
Августин-Изповеди


Изтегли рефератаАвгустин-Изповеди - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия