Икономика на публичния сектор

Икономическата теория е релевантна при разглеждането на всяка социална ситуация, която изисква избор от какъвто и да било вид.

Икономическата теория изследва проблемите на разпределението на ограничените ресурси на макро- и микроикономическо равнище. Микроикономиката изследва как отделните икономически единици - домакинствата и фирмите - вземат решения и как си взаимодействат на индивидуалните пазари на стоки и услуги. Макроикономиката изучава функционирането на икономиката като цяло. Типични макроикономически проблеми са проблемите на икономическия растеж, безработицата и инфлацията.

Икономика на публичния сектор

Съвременната икономическа теория в своя цялостен вид поставя силен акцент върху икономическата теория на публичния сектор, или накратко, икономиката на публичния сектор. Икономиката на публичния сектор е обособена като самостоятелно направление в икономическата теория. Тя фокусира върху изследванията за мястото и ролята на държавата в съвременното стопанство и взаимодействието й с частния сектор. Публичният сектор е съвкупността от държавните институции, чрез които съвременната държава реализира основните си функции. В по-тесен смисъл публичният сектор е онази част от икономиката, която е ангажирана с предоставянето на публичните блага - национална отбрана, вътрешна сигурност, образование, здравеопазване, инфраструктура и т. н.

Като направление на икономическата теория икономиката на публичния сектор също е наука за избора, за това как ресурсите се разпределят между конкурентните им приложения. Но спецификата на разпределението на ресурсите в публичния сектор определя необходимост от специфичен предмет, насочен към изследването й.

Икономиката на публичния сектор изучава проблемите на избора между частния и публичния сектор, както и на избора в рамките на самия публичен сектор. Икономиката на публичния сектор се занимава с въпросите: какви публични блага, как и за кого да се произвеждат.

2. Позитивна и нормативна икономическа теория

Позитивната икономическа теория, която третира фактите, условията, зависимостите в сферата на икономиката. Позитивната икономическа теория изучава фактите и зависимостите между тях такива, каквито са, или ще бъдат, без да се


Други реферати:
Статистически таблици
Формули по статистика
Ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата. Формиране на националното сметководство
Изглаждане на динамични редове
Икономическа статистика-теми


Изтегли рефератаИкономическа статистика-теми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия