Икономика на публичния сектор

свободни блага. Икономическата теория изучава една втора категория блага, така наречените икономически блага. Когато благата се произвеждат в условията на ограниченост, при което по-голямо количество от едно благо означава по-малко от друго, става дума за икономически блага. Повечето блага не са безплатни, за тяхното придобиване се налага да се пожертва някакво друго благо.

Тема 2
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР И ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

 

Ограничеността на ресурсите налага необходимостта от избор при тяхното използване. В икономически контекст всяко общество е изправено пред проблема за избора, което изисква икономическа организация, за неговото разрешаване. Независимо от историческите, географски и всякакви други обстоятелства, които са характерни за конкретните общности, всяка една от тях следва да реши някои основни икономически въпроси.

1. Производствени фактори

Ресурси са онези природни дадености или произведени от човека предмети, които са необходими за производство на благата. Доколкото наличните ресурси се въвличат реално в процес на производство на стоки и услуги, те функционират като производствени фактори. Производствените фактори се разделят на няколко категории:

  • Земя, която е естествен ресурс. Към тази категория се отнасят всички природни дадености, прилагани в процеса на създаване на стоките и услугите - плодородни земи, гори, водни ресурси, подземни богатства и др. Природният фактор предоставя своите услуги с течение на времето, поради което съществуват възобновяеми природни ресурси - могат неограничено да служат като вложения в производствения процес и невъзобновяеми природни ресурси, чиято наличност е определена, фиксирана. Така например слънчевата радиация, която достига до земята е приблизително постоянна и може да продължи


Други реферати:
Формиране и развитие на тоталитарната държава в България
Същност на политиката
Робърт Михелс и Политическите партии
Хобс-политически идеи
Управленска политика


Изтегли рефератаУправленска политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия