Икономика на публичния сектор

бюджетния дефицит. Възможностите на теорията на предлагането също следва да се приемат предпазливо.

Фискална политика

1. Определете следните основни понятия:

 • фискална политика

 • държавен бюджет

 • бюджетен дефицит

 • бюджетен излишък

 • експанзионистична и рестриктивна фискална политика

 • дискреционна фискална политика

 • автоматичен стабилизатор

 • структурен дефицит

 • цикличен дефицит

 • ефект на избутването

2. Задачи за самостоятелна работа и проверка на знанията:

 1. Какво разбираме под фискална политика? Определете нейното съдържание и цели. Каква е ролята й в кейнсианския макроикономически модел на равновесието?

 2. Определете основните инструменти на фискалната политика.

 3. Разкрийте механизма на въздействие на фискалната политика върху равновесния обем на производството и значението на принципа на мултипликатора.

 4. Какво са автоматичните стабилизатори и как те влияят върху правителствените приходи и разходи?

 5. В какво се състоят основните проблеми, свързани с реализирането на фискалната политика?


Други реферати:
Оценка на инвестиционен проект
Управление на маркетинговата дейност в свободно избрана фирма
Проект за изграждане на туристическа агенция
Данъчно облагане
Маржинален анализ


Изтегли рефератаМаржинален анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия