Икономика на труда-лекции

Същност и характеристика на труда

Трудът в материалното производство е важна икономическа категория. Всепризната е неговата роля в производството на материални или нематериални блага. Отнесен към отделния човек, трудът е обективно присъща способност на човек да извършва определен вид работа. Трудовият процес е целенасочена човешка дейност свързана с редуване на физически и умствени ситуации, дейност при която се видоизменят предметите на труда съобразно нуждите та човека. Трудовият процес включва три елемента:

  1. трудът

  2. предмети на труда- включва група на веществени елементи на производствения процес

  3. оръдия на труда

Трудът образува групата на личностните елементи на производствения процес, характеризира се със специфични качества и заемат особено място в производствения процес.

Групата на веществените форми се характеризира с висока степен на детерминирано поведение- това поведение се обуславя от относителното постоянство на прилаганите теории и системни машини в производствения процес.

Групата на личностните елементи та производствения процес се характеризират с висока степен на вероятностно поведение. Върху поведението на работника оказват влияние много и различни фактори. На този етап е много важно работодателя да предложи на работниците и служителите такива условия на труд, че да може да ги мотивира и да използва техните потенциални възможности максимално и ефективно.


Характеристика на работната сила участваща в трудовите процеси

  1. физиологична характеристика- характеризират се различията между работника и машината. През работното време работника не е в състояние да поддържа еднакъв темп и ритъм на производителност на труда. За подобряването му е необходимо да се прилагат режим на труд и почивка и в същото време да се подобрят условията на труд.

  2. психологична характеристика- всеки работник приема по различен начин труда- за голяма част от нас трудът е необходимо средство за съществуването ни. Трудът е условие за израстване, развитие, усъвършенстване- чрез труда отделния работник определя своята стойност спрямо останалите в колектива. Затова всеки ръководител е необходимо да създава такива условия за труд на работното място, че в значителна степен да мотивира труда на работниците.

  3. социална характеристика- трудът е средство за свързване на отделните работници в колективи и социални групи. В тези колективи се формират определени връзки и взаимоотношения.

  4. икономическа характеристика- трудовата дейност е средство за съществуване на работниците. Икономическият аспект извежда на преден план отношенията между работника и работодателя. Работника договаря с работодателя РЗ. За работника РЗ е средство за съществуване.

Същност на мотивацията и понятията свързани с него

Мотивацията е двигателна сила на всеки човек. Ръководителите осъзнават, че е необходимо да създават мотиви за труд. Начина по който се съчетават мотивите и действията на ръководителите определят и силата на мотивация, затова в тази роля особено важна е ролята на ръководителя. Когато изборът на решенията на ръководителя са направени сполучливо, тогава той има възможност да координира усилията на своите работници и да използва техните потенциални възможности за решаване на задачите. В този случай е налице съчетаване на интересите на работниците с тези на колектива и висока степен на мотивираност на работниците. Мотивацията е процес на вътрешна подбуда на работниците свързана със задоволяване на определени потребности и постигане целите на фирмата или организацията. Мотивацията може да се определи като процес, който насочва хората да действат и да реагират по определен начин. Да мотивираш хората означава да ги насочиш в определена посока и те от своя страна да предприемат необходимите действия, за да изпълнят определената задача. Да бъдеш мотивиран означава да извършваш работата по собствено желание или да бъдеш стимулиран с всички налични средства да изпълниш работата си.

- мотив- представлява вътрешната подбуда на човека свързана с задоволяване на определени потребности

- човешко поведение- то представлява съчетание на постъпки и действия свързани с осъществяване на определена дейност.

- потребности- те биват първични и вторични. Първичните потребности са физиологически и са вродени, такива са нужда от сън, вода, храна и т.н. Вторичните потребности са психологически, те се създават и се осъзнават в процес на работа. Такива потребности са нуждата от успех, от уважение, от признание и т.н.

- възнаграждение- това е всичко ценно за човека. Възнагражденията биват два вида- вътрешни и външни. Вътрешните възнаграждения се определят от работник, то представлява чувството на работника за постигнатите резултати. Външните възнаграждения се определят от ръководителя на организацията, то представлява работната заплата и предполаганите преференции на работника.


Съществуват три вида мотивация:

  1. материална мотивация- този вид мотивация си остава важна и определяща.

  2. трудова мотивация- необходимо условие за проявление на трудовата мотивация е наличие на материални мотиви- когато даден работник е материално задоволен той влага труд, произвежда продукт, който е високо оценен от обществото

  3. статусна мотивация- тя се определя от статуса, мястото, което заема работника или ръководителя в йерархичната структура на фирмата.


Други реферати:
Нетекстови обекти в КП
Някои видове езикови грешки (лапсус лингве), допускани от същинските медийни личности в предаванията на 11 кабелни телевизии
Основни компоненти и характеристики на стандартна компютърна конфигурация
Програма за работа с тълковен речник. Програмата да поддържа файл от записи, всеки от които съдържа термин и обяснение за него
Проектиране на Ниско честотно усилвателно стъпало за Микрофон 6 W


Изтегли рефератаПроектиране на Ниско честотно усилвателно стъпало за Микрофон 6 W - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия