Имуществото на предприятието систематизирано и класифицирано според признаците въплъщение и функционална роля

.Имуществото на предприятието – систематизирано и класифицирано според признаците „въплъщение” и „функционална роля”

Имуществото на предприятието в неговия конкретен вид – сгради, машини, продукция, стоки, материали, парични средства и др. представляват активите. Като се използват в дейността, те се изменят по един от признаците – въплъщение и функционална роля. Тези изменения на активите стават във времето – счетоводството поставя в основата на тяхното конкретизиране на дълготрайни и краткотрайни. ДА за счетоводството са тези активи от имуществото, които продължително участват в дейността. В зависимост от това как обръщат във времето стойността си едни от тях ДМА и ДНМА, са амортизируеми, а други дълготрайно финансови активи и репутация, са неамортизируеми. Амортизируемите активи пренасят постепенно на части стойността си като амортизационен разход, а стойността на неамортизируемите се обръща с тяхното отписване по една или друга причина.

ДМА са вид от имуществото на предприятията, те участват продължително в дейността – повече от 1 година, имат материално-веществена форма на въплъщение, пренасят стойността си постепенно, като амортизационен разход. От ик. гледна точка ДМА са средства на труда, с едни от тях се въздейства пряко върху предметите на труда – машини, транспортни средства, а други – например със сградите, се създават предметни условия за протичането на самия трудов процес; използват се дълго време в дейностите на предприятията; непроменена остава тяхната форма на въплъщение и функционална роля.ДМА са средства на труда на предприятието, които имат цена на придобиване над прага на същественост, които според Закона за корпоративното подоходно облагане е 500лв.

ДНМА имат нематериална и невеществена форма. Включват: продукти от развойната дейност; образци; прототипи на изделия; патенти; лицензи; фирмени марки; ноу-хау; търговски права; програмни продукти; концесионни права; разходи за маркетингово разработване на пазара и др. Дългосрочните финансови активи счетоводно се обхващат материално-веществени и невеществени ДА и КА и парични средства, които са свободни от дейността на предприятията и се инвестират дългосрочно в капиталите на други предприятия.

Дългосрочните инвестиции включват: съучастия – които предприятието дългосрочно инвестира – активи и парични средства, като ги предоставя на други предприятия за използване. Контролно е съучастието, когато се придобива на 50% от стойността на капитала на п-ето, което се инвестира и се притежават повече от половината гласове на общото събрание. То като инвеститор е предприятие майка, спрямо инвестиралото предприятие, което е дъщерно. Значителното съучастие, при което инвестицията се придобива над 20% от капитала на п-ето, в което се инвестира. П-ето има право да участва в органите на управление, но няма право да определя участието в икономическата политика на п-ето. Малцинственото е до 20% от капитала на предприятието, в което се инвестира. Икономическата изгода е получаването на дивидент. Смесено – две и повече предприятия с равни дялове участват в предприятието съвместна дейност като всеки от инвеститорите получава равен дял от резултата.

Предприятието придобива ценни книжа с цел получаване на ик. изгода като ги закупува от друго предприятие. То става негов акционер. Икономическата изгода е получаване на дивидент. Облигации предприятието закупува от техните емитенти (държава, общини). Икономическа изгода е лихвата.

Дълговите ценни книжа – полици във вид на менителници, запис на заповед и др, които предприятието закупува от емитенти. Те възникват, когато предприятието има продажба на търговски кредит.


Други реферати:
Скулптура в Гърция
Архитектура на Първото българско царство
Деформационни фуги
Медицински център
Ранна християнска архитектура (ІV-VІІ в.)


Изтегли рефератаРанна християнска архитектура (ІV-VІІ в.) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия