Индустриален маркетинг-внедряване на нов продукт

ИНДУСТРИАЛЕН МАРКЕТИНГ – ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ


Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни възможности на населението, свързани са с повишени рискови фактори и сравнително по – дълъг оборот на капиталните средства.

Ето защо, разработката и внедряването на нов продукт в производствените и индустриални предприятия е гаранция за успех при правилно проведена маркетингова стратегия и предварително проучен пазар.

При разработката на нов продукт, трябва да се изхожда от особеностите на индустриалния маркетинг. Това е комплект от дейности, насочени към установяването и ускоряването на размените, включващи индустриални продукти и клиенти на съответните пазари. Спецификата при маркетинга на този вид дейност се определя от факат, че индустриалният продукт обикновено се купува, за да се използва директно или индиректно в производството на други продукти /понякога услуги/.

Темата на настоящата работа определя основната й теза и се свързва с проведеният маркетингов анализ в етапа на разработване на нов продукт в индустриално предприятие.

Обект на анализа е българското предприятие “ЛАКПРОМ” АД – гр. София – водещ производител на бои, лакове и хидроустойчиви покрития за Северозападна България. Като предмет на анализа се


Други реферати:
Държава се прави с хора
Методически възможности на сравнителните анализи в емпиричните социологически изследвания
Що е либерализъм
Чистият Сталинизъм в България 1948-1953
Целенасочена политика за сигурност на Германия


Изтегли рефератаЦеленасочена политика за сигурност на Германия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия