Институции във фондовата борса

98 Институции свързани с фондовите борси

Националната система за клиринг и сетълмент включва: Централен депозитар АД , БФБ София, Банксервиз АД, Българска народна банка и търговски банки. Ценните книжа на всички публични дружества в България са безналични и тяхното символично съхранение, регистрация, прехвърляне на собствеността върху тях се извършва от Централния депозитар.

Централен депозитар-организация и функции

Централният депозитар е основната институция отговаряща и занимаваща се с обслужване изпълнението на сделките с ценни книжа, търгувани на българския фондов пазар. Централният депозитар е акционерно дружество с едностепенна структура на управление. Оперативното управление се осъществява от седемчленен борд на директорите, в който по закон има по един представител на МФ и БНБ. Контролът върху дейността на депозитара се извършва директно от БНБ и МФ чрез съвместна наредба № 19. В нея се регламентират услугите предлагани от ЦД, организирането на отчетността и формата на контрол върху дейността на дружеството от страна на държавните структури.

ЦД е регистриран като акционерно дружество на 13.08.1996г. с капитал 30хил.лева. Акциите на дружеството са поименни с право на един глас и номинал 100лв. ЦД не разпределя дивиденти по закон. Акционерите на ЦД са:

  • Държавни институции - МФ и БНБ

  • Банкови институции – търговските банки

  • Небанкови финансови институции – БФБ София АД и ф-ви къщи

Функциите на ЦД съгласно нормативните актове в страната са свързани с организирането на надеждна система за:

  • Регистриране на безналични ценни книжа

  • Поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества

  • Поддържане на регистър на сделките с ценни книжа

  • Обездвижване на наличните ценни книжа, които са обект на публична търговия.

На база гореизброените функции ЦД организира дейността си в следните направления:

  1. Национален регистър на акционерите на публичните дружества


Други реферати:
Хегел за странстването на разума в историята
Вещно право
Видове търговски договори
Германският абсолютизъм
Договори-Характеристика и същност


Изтегли реферата



Договори-Характеристика и същност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия