Интегрирани маркетингови комуникацииП Р О Е К Т З А И Н Т Е Г Р И Р АН И

М А Р К Е Т И Н Г О В И

К О М У Н И К А Ц И И

Н А Ф И Р М А

Е В Р О П Р И Н Т – Б Ъ Л Г А Р И Я” ООДС Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


УВОД


ГЛАВА І.

СЪЩНОСТ И ФОРМИ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

1. Същност на маркетинговите комуникации

2. Елементи на комуникационния микс

3. Оценка на ефективността на програмата за интегрирани маркетингови комуникации


ГЛАВА ІІ.

АНАЛИЗ НА „ЕВРОПРИНТ - БЪЛГАРИЯ” ООД И НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОДУКТ

1. Анализ на компанията

2. Анализ на продукта

3. Маркетинг микс

4. Бизнес среда и фактори, влияещи на пазара на полиграфическите продукти

5. Потребители

6. Конкуренти и комуникационните средства, използвани от тях

7. Целева група


ГЛАВА ІІІ.

МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ НА „ЕВРОПРИНТ-БЪЛГАРИЯ” ООД


Други реферати:
Висши корови функции и техните нарушения
Кинезитерапия при сърдечно съдова недостатъчност
Сърдечно съдова система
Грижи за родилки със секцио цезарея
Вируси–обща характеристика. Методи за култивиране


Изтегли рефератаВируси–обща характеристика. Методи за култивиране - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия