Йосиф и неговите братя

Историята на Йосиф и неговите братя
Въпроси

Цитати

Разсъждения

1.Защо братята се разгневяват на Йосиф и решават да го погубят? Кой ред нарушава той неволно?

1.”3. Израил обичаше Иоси – фа повече от всичките си синове , защото му се беше родил на старини, - и му на- прави шарена дреха.

4. Като видяха братята му , че баща им го обича повече от всичките му братя , намразиха го и не можеха да говорят с него кротко .”, “19. И рекоха помежду си : ето , съновидецът иде ; 20. хайде сега да го убием , и да го хвърлим в някой ров , па да кажем , че го е изял лют звяр ; и да видим какво ще излезе от сънищата му .”, “А те го видяха отдалеч и преди той да се приближи до тях , взеха да се сдумват против него да го убият .”

1. Братята са недоволни , защото баща им ясно по – казва предпочитанията си към най – младия си син , пренебрегвайки остана – лите .Йосиф до- верчиво им разказва своите пророчески съни – ща , от които става ясно , че той ще стане най- важ- ния член на рода , прис – тъпвайки желязно установилата се традиция за единоначалие на баща- та и майката , а след това и на първородния син . Заради тази несправедли- вост братята решават да го погубят – готови да посегнат на своя плът и кръв , без да се съобразя- ват със законите на рода , които забраняват брато – убийството .

2.Правилно ли е решението на Рувим и Юда да не се пролива братска кръв?

2.”21. Чу това Рувим и го избави от ръцете им , като каза : да не го уби- ваме . 22.Каза им още Ру вим : не проливайте кръв;хвърлете го в ямата що е в пустинята , а ръка не туряйте върху него Това каза той ( с намерение) да го избави от ръцете им и да го върне при баща им. “, “26. Тогава Иуда рече на братята си : каква полза , ако убием брата си и скрием кръвта му?

27. Хайде да го продадем на измаилтяните , и да не туряме ръце на него , защото е наш брат , наша плът , Бра- тята го послушаха .”

2. Братята Рувим и Юда се вслушват в гла- са на разума и не се ре- шават на най – тежкия грях , следователно те взимат правилното ре- шение – да не се про – лива братска кръв ,т.е. да не се пренебрегват родовите повели .

3.Как Библията обяснява успехите на Йосиф на всяко поприще?

3.” Глава 39. 2) И Господ беше с Иосифа : той успява- ше в работите и живееше в дома на господаря си , егип- тянина.

3.) Видя господарят му , че Господ е с него , и че всичко що той вършеше , Господ правеше да успява в ръцете му .

4.) И спечели Иосиф благо – воление пред очите му и му служеше .”

3.Йосиф изпълнява повелите на божия за – кон , но не защото така е разпоредено и всяко едно отклонение ще бъде грях. Той постъп – ва правилно от вътрешна убеденост и лична отговорност . Това се явяват източни- ците на неговата инди- видуална сила и неве – роятната му способ – ност мъжествено да ус- тои на всички изкуше – ния и препятствия по пътя си .

4.Има ли заслуга самият Йосиф за големите си успехи?

4.” Глава 39 , 5.) И откак го постави над дома си и над всичкия си имот , Господ благослови дома на египтя- нина , поради Иосифа , и благословение Господне дойде върху всичко , що той имаше в дома си и в полето (си) .” , “21. Но Господ беше с Иосифа , изля върху него милост и му даде благоволе- ние пред очите на тъмнич – ния началник .”

4.Поосъпките на Йо – сиф са винаги следст – вие от съществуващия закон – представян като божия закон .За- това Господ непрекъс- нато му помага да се преумножи , това което излиза изпод ръцете му, да не се поддава ва съблазни , да преодоля- ва пречките пред себе си .

5. Каква е ролята на пророческите сънища за развитието на действието?

5. “ И видя Иосиф сън и (го) разказа на братята си ; а те го намразиха още повече . “ , “8. Те му отговориха : видях ме сънища , а няма кой да ни ги изтълкува . Иосиф им рече : нали от Бога е тълку – ванието? Разкажете ми ги .”, “Отговори Иосиф фараону и рече : не аз , а Бог ще даде отговор за добро на фараона.”

5.Господ помага на Йо- сиф да успява във всяко начинание , да тълкува пророчески сънища и да предвижда поради добротата и положителното си отношение към всички хора .

6. Намирате ли прилика между изпитанията, на които е подложен Йосиф, неочакваното му въздигане и типичните приказни сюжети?

6. ___________________

6.За разлика от типич – ните приказни и легендарни герои , чии- то образ е модел за подражание , цялостният образ на Йосиф дава възмож – ност за тълкуване с ху- дожествен характер , което ще рече , че чрез перипетиите , които той преживява ние бихме могли да прове- рим нашата лична отго ворност и да преоце – ним собствената си об- вързаност с важни ху- манитарни проблеми , които от своя страна касаят човешките цен- ности и добродетели .

7. Защо Йосиф подлага на изпитание братята си, когато ги вижда след толкова години? Защо не им отмъщава?

7. “Глава 45 1.)Иосиф не можеше повече да се сдържа пред всички , които стояха около него , и викна : отстра нете всички от лицето ми . И не остана никой при Иосиф , когато той се откри на бра – тята си . 2.) И заплака с ви – сок глас , та чуха египтяни – те , чу и домът фараонов .” , “Глава 42 15). ето как ще бъдете изпитани : кълна се в живота фараонов , вие няма да изле- зете оттук , ако не дойде тук най – малкият ви брат . “

7.Провинилите се братя трябва да осъзна- ят тежкия грях , който са извършили и искре – но да се покаят , за стане възможно отново събирането на цялото семейство . Героят ги подлага на изпитание , за да докажат лоялност та си към рода . Като цяло Йосиф се стреми да хармонизира различните гледни точ- ки , играейки повече помирителна , откол – кото овъзмездителна роля .

8.Защо иска да види по-малкия си брат Вениамин?

8.”20.)А най – малкия ви брат доведете при меме....”

“29.) И вдигна очите си (Ио- сиф) , видя Венимиана , ед- ноутробния си брат....И рече: да бъде милостта Бо – жия с тебе , сине , мой !”

8. Венимиан е едноут – робният брат на Йосиф , син както на неговия баща , така и на неговата майка . Това е причината връзката между тях да е особено силна и съкровена .

9.Как си обяснявате, че египтяните и евреите не могат да ядат заедно и се гнусят един от друг?

9.”32.) И сложиха нему от – делно , и тям отделно , и на египтяните , които обядваха с него , отделно , понеже египтяните не могат да ядат с евреи , защото това е гнус – но за египтяните . “

9. Цялото чувстване и усещане за света на египетския и еврейския етнос е така различно , че те много трудно успяват да общуват един с друг , намирай- ки нещо сходно помеж- ду си .

10.Как историята постига своя подчертан драматизъм? Каква роля е отредена на съдбата в развитието на сюжета?

10.”30.) Тогава Иосиф бързо се оттегли , защото любовта към братята му се разпали , и той беше готов да заплаче; па влезе във вътрешната стая и плака там . “

”3. Израил обичаше Иоси – фа повече от всичките си синове , защото му се беше родил на старини...”

10.Родовият закон при- тежава здрава връзка с чувствата , с емоцио – налните пориви , с же- ланията , а не само с родовата сила и имущество . От тук идва и необичайната емоционалност , драма- тичност на разказа. От- крива се противоречие между чувства , мисли и нравствени норми .

11.Как възприемате образа на Йосиф – като жив човек, на когото симпатизирате и с когото се идентифицирате, или като съвършения герой, от когото се възхищавате и ви служи за пример, но смятате за принципно различен от вас?

11. __________________

11.Не може да се каже , че Йосиф предизвиква преклонение и почита- ние от страна на читателя . Той е едно – временно по – извисен от нас и в същото време – един от нас .Но неговите качества и добродетели се раз – глеждат не толкова като нравствен еталон , пример за подражание и имитация , колкото като подходящ повод за оценка на собствена- та ни обвързаност с наболелите проблеми на времето.

12.Мислите ли, че тази твърде отдавнашна история може да ни ангажира емоционално и духовно днес? Ако да, с какво?

12. _________________

12.На преден план в историята за Йосиф и неговите братя излиза драматичната и чувст- вено – емоционална страна на сюжета , вът- решните противоречия и проверката на лична- та отговорност в трудни моменти. Този разказ ангажира духов- но и днес , тъй като в него са разкрити изключително важни житейски истини и мо- дели , валидни и днес .


Други реферати:
Берлин-симфонията на големия град
Времето и класата
Демография
Връзка на социалната работа с политологията, правото и социалната политика
Емил Дюркем „Социална солидарност и право”


Изтегли рефератаЕмил Дюркем „Социална солидарност и право” - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия