Историческо развитие на идеята за човешките права

Доклад на тема:

Историческо развитие на идеята за човешките права

Обща Декларация за правата на човека

Увод

Защото зачитането на вроденото достойнство и на еднаквите и неотменни права на всички членове на човешката общност е основата за свобода, српаведливост и мир в света,

защото непризнаването и незачитането на човешките права са водели до варварски постъпки, които са изпълвали човешката съвест с възмущение, и защото е заявено, че като висш стремеж на хората се определя стремежа към един свят, в който хората се ползват със свободата на словото и вероизповеданието и свобода от страх и нищета,

защото е необходимо човешките права да бъдат защитавани чрез господството на закона, за да не е принуден човек да прибягва до крайни средства, възставайки срещу тиранията и потисничеството,

защото е нужно да се подкрепя развитието на приятелски връзки между нациите,

защото народите на Обединените Нации са утвърдили и постановили в хартата своята вяра в основополагащите човешки права, в достойнството и стойността на човешката личност и в равнопоставеността на мъжа и жената, за да се поощрявя социалният напредък и по-добрите условия на живот с по-голяма свобода,

защото страните членки се задължиха, да въздействат в съвместна работа с Обединените Нации върху общото спазване и съблюдаване на човешките права и основните свободи,

защото съвместното осъзнаване на тези права и свободи е от голямо значение за пълното осъществяване на това задължение,

Общото Събрание оповестява

тази Обща Декларация на Човешките права като общ идеал за всички народи и нации, за да може всеки човек и всички органи на обществото да се придържат към тази декларация и да се стремят да подкрепят чрез просвета и възпитание спазването на тези права и свободи, да осъществяват чрез прогресивни национални и интернационални средства тяхното общо и действително признаване и спазване от населението на страните членки, както и от населението на подчинените на суверенната им власт територии.

Член 1:  Всички хора по рождение са свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и трябва да живеят взаимно в духа на братството.

Член 2: Всеки притежава правата и свободите, оповестени в тази декларация, без оглед на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политическо или друго убеждение, национален или

социален произход, състояние, рождение или друго положение.
По-нататък не може да се прави разлика на основание на политическата

, правова или интернационална позиция на страната или областта, към която принадлежи отделната личност, без оглед на това, дали страната е независима, дали е под временно


Други реферати:
Учебни материали за Обучение за придобиване на базови и специфични компютърни умения
Същност на компютърната мрежа
Принтери и отпечатване на изображението
АВС-Първият компютър
Компютърни компоненти-означения и функции


Изтегли рефератаКомпютърни компоненти-означения и функции - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия