Изграждане и оборудване на хотел за селски туризъм – град Созопол, област Бурга


Дипломна работа

Изграждане и оборудване на хотел за селски туризъм – град Созопол, област Бургас
1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА


САПАРД е “Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони”, която е един от инструментите, подготвящи страните-кандидатки за бъдещото им членство в Европейския съюз. Програмата ще действа в периода 2000 – 2006 год. като заделената за нея от ЕС сума от 520 млн. ЕВРО за десетте държави в преход - България, Унгария, Полша, Чешката република, Словакия, Словения, Естония, Литва, Латвия, и Румъния е разпределена по обективни критерии (население, БВП, заетост в селското стопанство, земеделски площи, специфични териториални особености и др.) и ще бъде усвоена като субсидии. За България това означава годишна безвъзмездна помощ в размер на 52,124 млн. ЕВРО за 7 годишния период.

Основните условия за стартиране на програмата са: одобрен от Европейската Комисия - Национален план за развитие на земеделието и селските райони, наличие на акредитирана агенция по прилагане и разплащане (Агенция по САПАРД), която е в процес на структуриране в рамките на ДФ “Земеделие” и подготвена надеждна система за прилагане, мониторинг и контрол на програмата. В тази връзка през 1999 год. в Министерството на земеделието и горите бе разработен Национален план за развитие на земеделието и селските райони, който на базата на подробен социален и икономически секторен и програмен анализ, определи стратегията и приоритетите на земеделието в периода 2000 - 2006 год. в съответствие с двата основни правителствени документа: Партньорство за присъединяване и Национална програма за възприемане на законодателството на ЕС.

След широко обсъждане и провеждане на поредица срещи и семинари с участието на регионалните и местни власти, с организации на земеделски производители и преработватели, с регионални агенции за развитие,


Други реферати:
Понятие за местно управление
Регионалните клъстери
Политика и власт
Омбудсман
Право на Европейския Съюз


Изтегли рефератаПраво на Европейския Съюз - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия