Изграждане на двигателни навици

Изграждането на двигателни навици в обучението по физическо възпитание е възможно само в условията на двигателната дейност. Като процес то е свързано с изпълнението на физически упражнения, отличаващи се със специфични качествени харектеристики, т. е. с проявата на сила, бързина, ловкост и др. В практиката на физическото възпитание и спорта е прието да се обозначават с термините физически или двигателни качества.

Когато говори за физически качества В. М. Зациорский ( 1966) смята, че не трябва да се вземат предвид само качествата на двигателната дейност. Той отбелязва, че качеството е характеристика на човека, а не на движението, че в спорта се усъвършенстват възможностите на човека ” да изпълнява тези или други движения „. Различните видове дейности обаче изискват определени качества на човека – бързина, издръжливост и други.

Количествените двигателни натрупвания водят организма на човека до качествени изменения. Това означава, че възможността да се изпълняват продължително време целенасочени физически упражнения води до подобряване на всички функции на работещите органи и системи, до подобряване на психическата дейност на занимаващите се, обуславящи качествените изменения на двигателния апарат, на неговата мускулатура. Следователно, с понятието „ физически качества „ трябва да се означават качествените страни на двигателните възможности на човека.

Физическото качество се изгражда с определени качествени и количествени движения. Като понятие обхваща две страни от моториката на човека – тази, в която се проявяват еднаквите величини и другата, в която движенията имат аналогични физиологични и биомеханични механизми и изискват прояви на схадни психически свойства.

Всяка физическо качество има свои физиологични механизми, активизира определени психически процеси и се измерва със специални методи. Реализацията на човека може да се постигне при многостранно обучение на личността. Важен компонент в процеса на изграждането е физическата подготовка.

Физическата подготовка се постига чрез общоразвиващите упражнения, насочени към общата координация, по-бързото и пълно възстановяване на работоспособността, общото ниво на функционалното състояние на организма, подобряване на здравето и пр. За децата от предучилищна възраст се включват упражнения предимно за развитие на силата, гъвкавостта, отскокливостта, издръжливостта и др., с цел да се постигнат високи резултати в показателите им за физическа дееспособност. Тогава двигателните действия стават по-ловки и по-икономични, усъвършенстват се функциите на органите на дишането и кръвообръщението, активизира се дейността на централната нервна система. Образуват се условни рефлекси. Това е случай на приспособяване на организма към силата на дразнителя,


Други реферати:
География на туризма
Географска рамка на цивилизациите
Географско положение и граници на България.
Географско положение, граници и големина на Балканския полуостров
Град Кюстендил


Изтегли рефератаГрад Кюстендил - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия