Измерители, използвани в счетоводството

Измерители, използвани в счетоводството

За количественото характеризиране на стопанските факти, явления и процеси счетоводството използва три вида измерители – натурални, трудови и стойностни (парични).

Натуралните измерители се използват за отразяване измерването и състоянието на физическите параметри на обектите, т.е. на фактите явленията и процесите в натура (в кг, бройки, литри, метри и пр.). Изборът на един или друг измерител се обуславя от естеството, характера и особеностите на отчетните обекти. Натуралните измерители се прилагат широко в практиката и имат особено значение при отразяване на имуществените средства на предприятието. Чрез тях се организира систематично наблюдение, контрол и анализ на наличността, постъплението и разхода на суровини, материали, продукция, стоки, незавършено производство и др. активи. Те се използват за отразяване на еднородни материални запаси, но не могат да се прилагат за обобщаване на разнородните по своя физически състав отчетни обекти.

Трудовите измерители служат за отчитане на изразходен труд. Те се изразяват в минути, часове, работни дни, машиночасове. Трудовите измерители се прилагат както самостоятелно, така и в съчетание с натуралните измерители, когато е необходимо са се определи количеството извършена работа за единица време – произведена продукция или услуга, изпълнение на нормата, изработката на един работник и пр. Те също не могат да се прилагат за обобщаване на разнородни по своя физически състав отчетни обекти и са несъпоставими при различната сложност на труда.

Стойностният измерител е универсален и обобщаващ. Неговото използване в счетоводството е задължително. Той позволява разнородните във физическо и съдържателно отношение обекти да бъдат количествено съизмерими и изразени в един всеобщ измерител. Ролята на такъв измерител у нас засега изпълнява левът.

Чрез стойностният измерител се получават обобщаващи показатели за цялостната дейност на предприятието и за различните нейни аспекти и структурни звена. Така например с него се установява себестойността на произведената продукция или услуга, разходът на суровини и материали, разходът на заплатите и други елементи не само за цялото предприятие, но и по видове продукция и други разрези на предприятието, взаимоотношенията с контрагентите, с банките, с бюджета, определя се финансовия резултат от осъществяваната дейност и др.

Задължителното използване на стойностния измерител не изключва прилагането и на другите два измерители. Там където е възможно те се използват паралелно и създаваната в такива случаи информация е много по-богата по съдържание. Особено необходимо е паралелното използване на трите измерителя за нуждите на аналитичното отчитане на обектите.

Следователно трите вида измерители, прилагани в счетоводството, са тясно свързани помежду си и в своята съвкупност дават възможност да се получи потребната отчетно-икономическа информация за задоволяване на информационните потребности не само на счетоводството, но и на управлението на предприятието.Други реферати:
Развити въпроси за устно изпитване по ПР
Реклама-значение
Активи
Архивиране и възстановяване на счетоводната информация
Документи за отчитане на материалите


Изтегли рефератаДокументи за отчитане на материалите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия