Измерване на налягане и скорост в поток

Лекция 11

Измерване на налягане и скорост в поток

Уравнението на Бернули се използва за определяне на налягането и скоростта при движение на флуиди. Нека разгледаме течение на флуид в тръба (фиг. 4). Ако в пространството на флуидното течение има тяло, което се обтича от флуида, токовите линии се деформират, като някои от тях завършват с така наречената точка на заприщване (точка В на фигурата). В тази точка скоростта на флуида е нула.

Разглеждат се две сечения 1-1 и 2-2. Първото сечение е в област на несмутеното течение, а второто сечение преминава през точката на заприщване. Може да се запише уравнението на Бернули за токовата линия минаваща през точката на заприщване. То има вида:

, /1/

където скоростите V1 и V2 са съответно скорост на несмутения поток и скорост в точката на заприщване. Скоростта в точката на заприщване е нулева V2=0. Тогава се получава: , където p е пълното налягане на флуидния поток. Следователно, в точката на заприщване динамичната компонента на налягането се е трансформирала в статично налягане (V2=0) и там може да се измери пълното налягане в флуидния поток. Това може да стане, ако в обтичаното тяло се направи отвор и чрез тръбичка се измери статичен стълб течност (фиг. 5). Височината на този стълб h e мярка за статичното налягане в точка В:

, /2/

където po е атмосферното налягане , g – земното ускорение.

В действителност, за измерване на налягането не е необходимо обтичано тяло. Достатъчно е да се постави тръбичка, чиято работна част е съосна с направление на движение на флуида (фиг.6 и 7).

Динамичното налягане в открит поток (река, поток, открит канал) се измерва с помощта на тръбичка както е показано на фиг. 6. Върху откритата повърхност действа атмосферното налягане po, а височината h измерва динамичната съставка на налягането в потока. На фиг. 7 е дадена установка за измерване на статичното и пълно налягане на флуид при течение в затворен канал или тръбопровод.


Измерване на скорост на флуида.

Представените постановки за измерване на налягане могат да се използват за изчисляване на скоростта на движение на флуида. За целта се използва уравнението на Бернули. Ако запишем уравнението на Бернули за двете сечения от фиг. 6 се получава: , където скоростта V2 е нула тъй като сечение 2-2 минава през точката на заприщване (началото на измерителната тръбичка). Тогава уравнението има вида:


Други реферати:
Социалната действителност в поезията на Христо Смирненски
Уникална естетическа естимология
Образът на Гергана
Проблемът за двойнствената природа на човека в Елин-Пелиновия разказ Чорба от греховете на отец Никодим
Съчинение разсъждение-Една българка


Изтегли рефератаСъчинение разсъждение-Една българка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия