Използване на фолио от напълнен полиетилен

пробите се изваждат и почистват. Последователно се поставят в челюстите на динамометъра, който предварително е подготвен за изследване на якостните им показатели.

ІII. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

За да се проследи влиянието на кредата като пълнител са направени смеси с различни съотношения. Съдържанието на пълнителя нараства както следва 0; 1; 3; 5; 7; 10; 20; 30 %.

Данните от изследването на плътността са показани на фигури 1 и 2.

Фиг.1. Зависимост на плътността от фиг.2.Зависимост на плътността от

количеството пълнител. Режим А. количеството пълнител. Режим Б.

1 – адитивна зависимост;

2 – експериментални резултати.

Наблюдава се различие в хода на зависимостта на плътността в зависимост от процентното съдържание на пълнителя и режима на формуване. Това различие може да се обясни с влиянието, което оказва пълнителя при формирането на надмолекулната структура на полиетилена. Влиянието на малките количества пълнител е по – незначително, но след 20%-ното му съдържание влиянието е много по – силно изразено. Това допълнително потвърждава основното положение, че влиянието на пълнителя е значително и разнообразно при структуриране на полимерни смеси.

Резултатите от изследванията, проведени в повърхностно активно вещество (10% разтвор на “Веро”) са поместени в таблица 1.


Други реферати:
Същност на УИС
Същност и основни понятия на теорията на системите и системния подход
Основни принципи на Управлението на капитала
Структурен подход за управление на проекти. Основни цели. Основни процеси
Операционен менижмънт


Изтегли рефератаОперационен менижмънт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия