Източници, методи и форми за набиране на финансови ресурси.Принципи на организация на приходната система

Източници, методи и форми за набиране на финансови ресурси.Принципи на организация на приходната система.


I.Източници на приходите са главно БВП – нац.доход и нац.богатство.

Когато се говори за говори за източник се има в предвид откъде идват тези средства и за сметка на какво се набират те. Биват вътрешни и външни.

Вътрешни са БВП и националното стопанство на страната.

Външни са БВП и националното стопанство на другите страни.

Трябва да се прави разлика между доходи и приходи на държавата.

- доходи - това са парични постъпления от вътрешни източници получени на безвъзмездна основа.

- приходи - в тях се включват и средствата образували се от кредитни ресурси.

II.Методи и форми за набиране на приходите.

-методите са начина, общия подход чрез който се изземват средствата

-формите са конкретните финансови инструменти чрез които се прилага даден метод.

1.Данъчен метод - Използване на системата от данъци.

2.Данъкоподобен метод – те не са поставени на задължителна основа.

Те са:

2.1.Такси – парично плащане срещу някаква услуга

а/има доброволен характер

б/има възмезден характер

в/ползата е персофиницирана

г/съобразени са с размера на разходите по оказаната услуга.

2.2.Патенти – парично плащане за упражняване на дадена дейност. Въпреки, че в теорията се посочва като данъкоподобна форма в България те се третират като разновидност на данъка върху дохода.

2.3.Приноси – Плащане, което се изисква от лицата. Парични плащания в посока на държавата заради получено облагодетелстване заради извършена от нея дейност.

2.4.Глоби – Парична санкция наложена от държавата заради извършено нарушение.

2.5.Конфискация – Заради извършено нарушение отнемане на собственост в полза на държавата (вид имуществено наказание).

3.Неданъчен метод

3.1.Държавен кредит

Отрицателни страни на държавния кредит

= За да върне заема правителството трябва да осигури алтернативни средства, обикновено се използва увеличаване на дълга в бъдеще и тежестта се прехвърля към бъдещите поколения.

= Държавен кредит – има изтласкващ ефект по отношение на частните спестявания, инвестиции и разходи.

Положителни страни

= Привлекателен метод на бюджетната практика тъй като е гъвкава и ефикасна форма за бързо осигуряване на средства за неотложни държавни нужди.

= Чрез него могат да се финансират обекти, които ще носят бъдеща изгода без същевременно с това да се намалява покупателната способност на гражданите през текущия период.

3.2. Парична емисия – пускане в обръщения на парични знаци.

3.3.Стопанска дейност на държавата и приватизация – продажба на държавно имущество.Други реферати:
Вътрешен контрол в общините
Готови теми от конспекта за държавен изпит
Из Животът на философите
Държавна власт
Особености на съвременния свят и приложение на философското образование


Изтегли рефератаОсобености на съвременния свят и приложение на философското образование - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия