Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме

Източници на публични финаси. Методи за акумулирането им. Данъчно бреме.  1. Източници на публични финансови средства:

В случая става дума за икономическите източници на финансови средства. Те могат да се разграничат на вътрешни и външни:

    • Вътрешните източници на финансови средства се свеждат до БВП и националното богатствона съответната страна , на дадено национално стопанство.Първостепенно значение има БВП, който изразява съвкупната стойност на всички, произведени в националното стопанство блага в продължение на една година, след приспадане на така нареченото междинно потребление. БВП е главен макроикономически показател. Неговото създаване, разпределение и използване е в центъра на икономическата политика на държавата. Финансовите средства въобще и тези на държавата в частност се намират в пряка зависимост от динамиката и величината на БВП; той е обективен ограничител на финансовите ресурси.От БВП зависи жизненият стандарт или качеството на живота в една страна.Особено важно значение в тази връзка имат данните за БВП на глава от населението. Той е основният разграничител на развитите и богати страни от развиващите се и бедни такива. Другият вътрешен източник на финансови средства е националното богатство. То обхваща всички създадени и натрупани материални (и духовни) блага, а така също и въвлечените в икономическия оборот природни ресурси, които принадлежат на нацията или държавата към определен момент ( невключените в стопанския оборот прирдни ресурси се третират като потенциално национално богатство). Компонентите на нац.богатство са основния производителен капитал ( дълготрайни материални активи), оборотния производителен капитал ( краткотрайни материални активи) и напроизводителни дълготрайни и краткотрайни материални активи, с които разполага социалната сфера.

    • Външните източници на финансови средства се свеждат до БВП и националното богатство на други страни, на чужди национални стопанства.По-важните форми на ползване на чуждите национални стопанства в мирно време са: износ (и влагане) на капитали (от които се получават печалби, лихви, дивиденти), заеми (кредити), помощи и др. Средствата, получавани от външни източници, обикновено са несигурни, нерегулярни и най-често възвръщаеми (кредитите или заемите). Източникът за връщането на получените от чужбина средства е БВП на съответната страна. Всяка държава трябва да разчита преди всичко на вътрешните си източници или да използва максимално рационално и ефективно външните средства.

  1. Методи за акумулиране на финансови средства в публичните парични фондове:

Тези методи се използват главно по отношение на вътрешните източници на финансови средства.


Други реферати:
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски
Доклад за облаците на английски


Изтегли рефератаДоклад за облаците на английски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия