Изветряне на скалите

Изветряне на скалитеЕкзогенните процеси се предизвикват от външни сили.Изветрянето на скалите е най-важният екзогенен процес.Той оказва влияние върху развитието на други екзогенни процеси,които водят до промяна на формите на земната повърхност.

Изветрянето е съвкупност от процеси на физично(механично) разрушаване и химично разлагане на скали и минерали,предизвикано от влиянието на атмосферата,на хидросферата и на биосферата,т.е. от топлината на Слънцето,от въздействието на кислорода и въглеродния диоксид,от физичното и химичното въздействие ня водата,от биохимичната роля на организмите и от продуктите,получени от тяхното разлагане.В резултат на изветрянето скалите променят първоначалния си вид-напукват се,натрошват се,стават ронливи и се разпадат.Едновременно с това в тях настъпват същевременни проблеми в химичния и минералния състав.

В зависимост от факторите,които предизвикват изветрянето,процесите могат да се разделят на два основни типа:физично и химично изветряне.По своята същност те са свързани помежду си и действат едновременно.Има и трети тип-биогенни(дейността на организмите),но практически неговото въздействие се свежда до физични или химични процеси.


физично изветряне


Физичното изветряне се дължи на много екзогенни фактори,но винаги води до нарушаване на връзките в скалата между

изграждащите я минерали.При това състава на крайните продукти от изветрянето зависи изцяло от структурата,текстурата и минералния състав на изветрялата скала.Физичното изветряне е най-интензивно върху обезлесени планински склонове,в ровините и по морските и езерните брегове.То може да бъде предизвикано от температурните промени или от механично въздействие на външни фактори.Влиянието на температурата е широко разпространено.Резките температурни колебания,главно денонощните,причиняват редуващо се разширяване и свиване на скалите.Този многократен процес води до нарушаване на връзките между отделните минерални зърна в скалата и до напускането на скалата.Образуването на пукнатини зависи от свойствата на скалите-наличието на слоестост,шистозност,цепителност в минералите и други.За изветрянето спомага и т.нар. първична цепливост на магматичните скали,която е система от пукнатини,получени в следствие на изветрянето на магмената скала или от тектонски причини.От действието на екзогенните фактори(вода,лед и др.),пукнатините се увеличават и скалата се разрушава,при което се образуват характерни форми-стълбове,кълба и др.При денонощните температурни промени скалите с масивна текстура се нагряват на малка дълбочина,което определя тяхното напукване по неравни повърхнини,паралелни на повътхността им.Отделят се люспести парченца от скалата и процеса се нарича десквамация(люспене).Разлините видове скали се напукват различно:базалтът-призматично и сферично,гранитът-плочовидно и паралелепипедно,трахитът и диабазът-сферично.Слоестите и шистозните,седиментните и метаморфните скали се разрушават по плоскости на плочи,разслояват се.Лавите и пирокластичните скали,поради нееднородност на състава си,изветряват лесно и често образуват различни изветрителни форми-гъби,арки,корнизи и др.

Както е известно,скалите биват мономинерални и полиминерални.На температурно изветряне се подлагат по-лесно полиминералните скали.Те са изградени от различни минерали с различни физични свойства-различен коефицинт на обемно и на линейно разширяване по посока на кристалографски елементи и при последователно нагряване и разширяване скалите се разрушават.Върху интензитета на температурното изветряне оказва влияние големината на минералите.По-едрозърнестите скали се разрушават по-лесно.Цветът на скалите и на отделнните минерали оказва влияние на процеса.Тъмните минерали и скали се нагряват в по-голяма степен от светлите.Оттам идва и различното им разширяване и по-лесно изветряне.Най-силни колебания има в райони със сух въздух,без растителност-пустините.Там температурните колебания на въздуха са средно 40-50°C и скалите се разрушават много бързо.Интензивно температурно изветряне се извършва и по стръмните склонове на високите планини,кадето въздухът е чист и нагряването на скалите от


Други реферати:
Пазар на труда
Съвкупни разходи
Разпространение-Лични продажби
Основи на макроикономиката
Пари, Банки и Паричен пазар


Изтегли рефератаПари, Банки и Паричен пазар - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия