Жадуваната, изстрадана и невъзможна любов (Крадецът на праскови-Емилиян Станев)

ЖАДУВАНАТА, ИЗСТРАДАНА НЕВЪЗМОЖНА ЛЮБОВ

Проблемът за човешкото щастие е основен за повестта „Крадецът на праскови”. Въпре­ки че Емилиян Станев ясно очертава контури­те на драматични исторически събития, Пър­вата и Втората световна война, повествователното действие има своя посока на художест­вено развитие. Противоречията и жестокостта на времето, както и нещастната съдба на две военни поколения обикновени българи, са в центъра на изображението. Онова, което по­корява в повествованието, е разказът за една мечтана, съдбовна и невъзможна любов. В те­зи непосилни времена, когато хората са при­нудени да мислят единствено за собственото си оцеляване, а желанията, стремежите и меч­тите им са принизени; когато смъртта дебне отвсякъде и глад, разруха и омраза покоряват света, най-неуместно изглеждат обичта и ду­ховното единение между хората и мисълта за любов. Историята покорява още по-силно, за­щото носи притегателния магнетизъм на онази чиста, истинска, внезапна и изпепеляваща лю­бов, която връща вярата в живота и носи сми­съл на съществуването.

В неподходящото време внезапно пламва лю­бовта между Елисавета - жената на военния комендант, и сърбина военнопленник Иво Обретенович. Това е любов абсурдна и не­мислима. Нито времето, нито обстановката, ни­то социалното положение на двамата герои са подходящи за тяхната любов. Но внезапно блик­налото чувство не се подчинява на бушува­щата война, на политически или идеологичес­ки ограничения, на битовите порядки. Тя пленява сърцата и душите на двамата, откъсва ги от реалността и ги потапя в един прекрасен и мечтан свят, свят на духовна радост и пълнота на възприятията. Любовта преобразява техния живот, защото събужда надеждата за бъдеще­то и увереността, че животът заслужава да бъ­де обичан.

За Елисавета любовта е съдба. Като че цял живот тя е очаквала и се е надявала на това чудо. Жена от видно, но обедняло семейство, тя запазва сантиментализма и романтиката на преживяванията през дългите скучни и едно­образни години на семейния си живот с по-възрастния военен. Бракът й не е резултат на любов и разбирателство, а по-скоро - на спаз­ване на обществения морал и на суетността да принадлежи към видното общество на гра­да. Този брак-сметка й дава материалната си­гурност. Но тя не е щастлива и не изпитва ра­дост от живота. Дните й са еднообразни, лише­ни от емоции. Отказала се от предишната си учителска професия, непознала радостта на майчинството, Елисавета живее в един затво­рен, ограничен от патриархално-еснафския мо­рал свят, който не й дава нищо. Много скоро душата й, непознала радост и любов, се изпъл­ва с безнадеждност и меланхолия, с тихо при­мирение и отчаяние. Външният свят почти не я докосва -тя не се интересува от него. Войната и нещас­тията на обикновените хора не я вълнуват, не общува с никого, откъснала се е от околните. Единствено в книгите намира утеха. А тя е кра­сива жена, която заслужава друга съдба. Ней­ната красота е видяна през погледа на малко­то момче: „тя приличаше на привидение", с „ослепително бели, разголени ръце. Къдравата й коса, златиста и буйна, лежеше разпиляна в ску­та й”; „тя е същество от неземния и магьосни­чески свят на приказките". Тя е различна от останалите. Особено изразителни са очите й -„дълбоки и сини, изпълнени с мека светлина и тъга”. Тази „тайнствено красива” в очите на момчето жена запазва своята привлекателност и за другите, но излъчва „уморената и презряла хубост на отминаващото лято”. Очите й от­разяват пустия й и нещастен живот - нещо „замислено, твърдо, дори мрачно” има в погле­да й. Нещастието й се засилва от неприязънта, която изпитва към съпруга си. Но ней­ната романтична натура копнее по нещо дру­го - неосъзнавано, немислимо, но


Други реферати:
Лизингът
Модел за оценка на капиталовите активи
Българска фондова борса и извършваните в нея операции.Кратка характеристика
Елементи на данъка. Начини за облагане с данъци
Капиталова структура и финансов ливъридж


Изтегли рефератаКапиталова структура и финансов ливъридж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия