Жените в Исляма

своите украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузите си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените [вярващи], или [слугините], владени от десниците им, или слугите от мъжете без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. И да не тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения. И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите!” [24:30-31]
    13. Сега е ясно, че положението на жената при Исляма е изключително високо и реалистично, съответстващо на нейната природа. Правата и задълженията й са равностойни с тези на мъжа, но не са задължително идентични с тях. Ако е лишена от нещо в някое отношение, това напълно се компенсира с повече неща в много други отношения. Фактът, чe принадлежи към женския пол, няма значение за човешкото й положение или за нейната независимост и не е причина за оправдаване на предразсъдъците спрямо нея или за несправедливото отношение към нейната личност. Ислямът й дава толкова, колкото й е потребно. Правата й съвпадат идеално с нейните задължения. Балансът между права и задължения се поддържа и няма доминираща страна. Положението на жената е ясно формулирано в едно от знаменията на Корана:
    "И жените имат същите права, каквито и задължения, съгласно обичая, но мъжете са с едно стъпало над тях. Аллах е всемогъщ, премъдър." [2:228]
    Това предимство не е знак на превъзходство или упълномощаване на мъжа над нея. То отговаря на изключителните отговорности на мъжа и му дава компенсация за неограничените задължения. Гореспоменатото знамение винаги се тълкува във връзка с едно друго:
    "Мъжете стоят над жените с това, което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил.” [4:34]
    Тези изключителни отговорности дават на мъжа предимство над жената в някои икономически аспекти. Това не е по-висша степен на човешка природа или характер, нито е господство на единия над другия, или потискане на единия за сметка на другия. Това е разпределение на Божието изобилие според нуждите на природата, която Аллах е сътворил. И Той най-добре знае какво е добро за жената и какво е добро за мъжа.Други реферати:
Да се изследва изпълнението на системния текст за компютър LPT ports-с използване на диагностичната програма QAPlus от инструменталната среда на Norton
Да се снемат и изследват системните характеристики на компютърна система Memory c msd.exe
Да се създаде база данни за нуждите на зеленчукова борса
Да се състави програма с използване на графичната библиотека BGI за изработване на окръжности с възможност за управление на дебелината на линията
Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата данни-записи за студенти-име, факултетен номер, номер на група


Изтегли рефератаДа се състави програма, която въвежда от клавиатурата данни-записи за студенти-име, факултетен номер, номер на група - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия