Животновъдство

26.Породи овце за мляко

Източнофризийска порода е създадена в провинция Източна Фризия и се развъжда в Германия. Овцете са с най-висока млечност в света. Млечноста е 500л. при 6% масни в-ва, но достига 1200л. живото тегло на овцете е 65-68кг, а на кочовете 90-120кг. Вълната е еднородна с едри къдрици и блясък, бяла с нежност 44-48 ка-во и дължина 15-18см, вълнодобива е 3.5-4кг, а рандемана 65%. Породата е безрога, плодовитостта е 200%. Едостатък на породата е че са твърде взискателни към фуража и климатичните условия и трудно се аклиматизират. Източнофризийската порода е основната подобрителка използвана при създаването на Българската млечна порода (БМП). Аваси е месна тлъстоопашата порода, която носи името на бидуинско племе. Разпространена е в Израел, Ливан, Ирак, Сирия и др. След продължителна селекция по млечност и др. в Израел е създадена съвременната подобрена порода Аваси, която е втора по млечност в света. Млечноста е 400-450л като достига до 900л. Животните са средноедри с преобладаващо бяла вълна с кафяви крака и глава, ушите са увиснали и големи. Живото тегло на овцете е 45-50кг, а на кочовете 80-90кг, вълната е груба нееднородна. Вълнодобива е 1.5-2кг, а плодовитостта е 100-105%. Порода Аваси участва при създаването на БМП овце. Хиос е породата носеша името на о-в Хиос в Гърция. Животните са със здрава костна с-ма и са висококраки. Живото тегло на овцете е 45-50кг, а на кояовете 60-70кг. Овцете са с бяла вълна, черни или сиви петна по главата и краката при някои животни главата е изцяло черна. Млечността е 150-200л. породата Хиос не е участвала в БМП. Плевенска Черноглава порода е най-високомлечната българска порода. Създадена е чрез народна селекция като на определен етап от кръстосването е участвала като порода подобрителка. Животните са едри с дълго добре оформено тяло. Главата е черна, като на челото има бяло петно, ушите са черни, увиснали и големи. Вълната е бяла, но се срещат пигментирали влакна. Живото тегло на овцете е 60-65кг, а на кочовете 90-120кг. Вълнодобива е 3-3.5кг при овцете и 4-4.5кг при кочовете. Млечността е 180-200л, а рекорда е 472л. плодовитоста е 150-180% при добри условия. Породата е приспособима към всички равнинни райони и е основна порода, която участва при създаването на БМП овце. Старозагоска порода е втората по млечнот бълг.порода. Тялото на животните е едро, тясно и удължено. Главата е голяма, нежна с големи увиснали уши. Животните са изцяло бели, шията и корема не са зарунени. Живото тегло на овцете е 60-65кг, а на кочовете 90-100кг. Млечността е 160-180л, а рекордът е 510л. вълнодобива е 3-3.5кг. нежността е 46-48 к-во при дължина 12-14см. Плодовитоста е 140-160%. Породата е използвана при създаването на БМП. БМП е създадена чрез кръстосването на полутънкорунни и тънкорунни овце с кочове от млечни породи. Целта на селекцията е постигането на висока млечност, добра плодовитост, скорозрялост, жизненост и др. Руното трябва да е полуотворено, бяло с еднородна или нееднородна полугруба вълна. Вимето да е добре развито с правилна постановка на цицките за машинно доене. Минималната дойна млечност в първи бонитеровъчен клас е 95л за овцете майки и 105 за майките на кочове и кочлета.

27.Местни и многоплодни овце

Карнобатската порода е стара българска порода наричана Карнобаткаварджик. Породата е сравнително дребна с компактно тяло и заоблени форми, главата е малка, а ушите средноголеми. Мъжките имат спираловидно анвити рога, а женските – безроги. Тялото е добре зарунено, вълната е прегментирана, може и бяла. В зависимост от строежа на руното и вида на влакната животните се делят на 2 типа: рудави и кабарляви. Живото тегло на овжете е 30кг, а на кочовете 50-60кг. Агнетата са скорозрели, раждат се 3кг, а на 2,5мес достигат 15кг. Месото е нежно, мраморно и с отлични к-ва, мускулатърата е добре развита. Вълнодобива е 2,5-3кг от овцете и 4,5 от кочовете. Млечността е 70л, плодовитоста е също ниска. Породата е използвана като основа при създаването на карнобатска тънкорунна порода. Медночервена шуменска овца е разновидност на каракачанската овца. По едра е от Карнобатската порода с дълбоки и широки гърди. Овцете са безроги, а кочовете с добре развити рога, агнетата се раждат черни и на 3 мес.възраст вълната им придобива медночервен цвят. Делят се на 2 типа – рудави кабарляви. Вълната е от бозов до медночервен цвят. Вълнодобива е 2,5 за овцете и 3,5 за кочовете. Живото тегло на овцете е 35-40кг, а на кочовете 45-60кг. Млечността е 90-130л, а плодовитоста 120-135%. Свищовска овца е бяла, но се срещат тъмни петна по лицето и краката на животните. Те са средноедри. Живото тегло на овцете е 40-50кг, а на кочовете 60-70кг. Овцете са безроги, а кочовете имат добре развити спираловидни рога. Вълната е нееднородна, съставена от осилести и преходни пухови влакна. Вълнодобива при овцете е 3кг, а при кочовете 4-5кг. Млечноста е 80-106л. Породата е използвана като основа при създаването на дунавска тънкорунна. Маришка овца е разпространена по поречието на река Марица. Направлението на животните е за мляко, вълна и месо. Животните са висококраки с удължено тяло и по-тесни гърди, ушите са увиснали средноголеми. Тялото е покрито с бяла рунна вълна. Делят се на 2 типа: бели и вакли. Живо тегло на овцете 45-50кг, а на кочовете 70-75кг. Вълнодобива е 2,4-2,8кг от овца и 3,5-4 от коч, рандеманае 65%. Млечноста е 115л, а при отделните животни284л. максималната дневна млечност е 3,5-4л. породата е използвана като основа за създаването на Тракийската тънкорунна порода. Каракачанска порода е пъргава, с жив темперамент, издържлива и приспособена за целогодишно отглеждане. Породата е късоопашата, овцете са дребни с живо тегло 30кг и 40-45кг за коч. Вълната е нееднородна, груба от пухове, преходни и осилести влакна. Вълнодобива е малък 1-1,5кг от овца и 3-3,5 от коч. Млечноста е 40-60л, а плодовитоста е 100-102агнета от 100овце. Високоплодовити породи са ФинскияЛандърс и романовска овца. Романовската овца е създадена в Ярославска област в Русия. Породата е късоопашата, живото тегло на овцете е 50-70кг, а на кочовете 80-90кг. Има висока плодовитост от 100овце се получават 250-300 агнета. Вълната е смесена, състои се от светлосиви пухове и черни усилести влакна. Цвета е от светлосив до тъмносив. Агнетата се раждат черни и на 3-4 мес възраст придобиват сив цвят. От тази порода се получават най-качествените кожи за шуби.

Други реферати:
Териториални органи на изпълнителната власт
Форми на държавно управление
Стратегията формулира стратегическите цели на развитието на областта за периода от 2005-2015 г
Търговското предприятие като обект на сделки
Търговски дружества-обща характеристика


Изтегли рефератаТърговски дружества-обща характеристика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия