Как въздейства срещата с Ниагара и какви чувства събужда тя у Алеко

АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – “ДО ЧИКАГО И НАЗАД”

КАК ВЪЗДЕЙСТВА СРЕЩАТА С НИАГАРА И КАКВИ ЧУВСТВА СЪБУЖДА ТЯ У АЛЕКО

(отговор на литературен въпрос)


Неутолима е Алековата жажда да пътува, да тру­па нови впечатления, да открива красотите на при­родата, да се радва на хубостите на Отечеството. Като неуморен пътешественик, той посещава и дру­ги страни, възхищава се и от техните природни красоти. По време на посещението си в Америка Алеко Константинов има възможност да види ед­но от чудесата на природата - Ниагарския водопад. Своите впечатления от Ниагарския водопад авто­рът пресъздава в пътеписа си „До Чикаго и назад".

Разказът за предстоящата среща с Ниагара за­почва спокойно, но съвсем скоро първоначални­ят тон е нарушен. Някои подробности от чисто географски характер се редуват с изблици на въл­нение. Срещата с хора, които се връщат след посе­щението си на водопада, е повод авторът да изра­зи своето нарастващо нетърпение да се срещне с това, което някога е било само негова мечта.

Няколко пъти започва разказът за Ниагара и ня­колко пъти бива прекъсван. Погледът на автора неволно търси странични подробности - Худзо-новата река при лунно осветление; станцията, от­където се наемат файтоните... Това Алеко не прави от разсеяност или словоохотливост. Напротив, ми­сълта за близостта на заветната Ниагара усилва пристъпите на любопитство и нетърпение, с което напълно заживява и читателят. Близо до Ниагара, вълнението, изцяло ангажирало писателя, достига връхната си точка: „...ако В този момент се от­вореха небесата и сВ. Петър ме повикаше да ми отвори Вратите на рая, аз бих му извикал: „Мах­ни се с твоя рай, остави ме да видя Ниагара!"

Разказът на Алеко така силно въздейства, че неп­рекъснато чуваме засилващия се воден тътен. Отвесният канадски бряг, който на два пъти се мярка, разкрива цялата дълбочина на пропастта. Най-напред се виждат „запенените къдрици" и „една грива от разбита млечна пяна". Това е водата, която се готви да се хвърли във водопада. Сега вече той ще се появи. Но и този път - не... Вместо него се виждат мътнозелените води, които вече са си изиграли ролята и лениво се оттеглят към водовъртежа.

Внезапната поява на водопада ослепява. В мо­мента, в който пред Алеко и неговите съпътници се открива величествената гледка, авторът пре­късва своя разказ. Чуват се само няколко възкли­цания и всички застават безмълвни, „вцепенени като в жива картина". Необходимо е доста вре­ме за „свестяване".

За да се изрази впечатлението от величествена­та гледка, едва ли могат да помогнат думите. Чо­вешката реч е безсилна, според Алеко Константи­нов, да предаде в пълнота изживяванията и въз­приятията. Той заявява: „Който може, нека опи­ше тази картина, който може, нека я фотогра­фира, нека я нарисува!... Аз не мога." Всъщност това е връхният момент на емоционално напре­жение, до което е стигнал Алеко и за което си е спомнил и преживял отново при написването на пътеписа си.

И въпреки че заявява, че не може, писателят ус­пява с изключително майсторство да ни предаде картината на водопада. За момент читателят се пре­нася сред това очарование, благодарение на вели­колепното авторово описание. Алеко Константинов съумява да изобрази водната стихия в нейните раз­лични проявления - от елмазения воден прах, кой­то ражда багрите на дъгата, до адското движение на водните маси в дъното на водопада: „буйни къдра­ви сноповеразпенена вода", „трептяща маса от къдрави снопове пяна", „непрекъсната маса от ослепително блестяща пяна". Представям водата, която припка между камъните, залисва полуразпенена се готви за полет от гигантските гове на водопада, както и неговото дъно, кое същински ад: „нещо ври, кипи, беснува се, ми". Това забележително описание предава пс подражаем начин не само изключителната пре. на водопада, но и силните преживявания на авт Именно тук се проявява неговият изключил талант - с малко думи да ангажира, да раздв въображението и да остави трайни и дълбоки чатления. Градацията на глаголи към края на от нието засилва още повече емоционалното I действие.


Други реферати:
Търговски закон от 1897
Събирателното дружество
Тълкуване на гражданскоправните норми
Субект на правото
Условия за законосъобразност на административните актове, недействителност на административните актове


Изтегли рефератаУсловия за законосъобразност на административните актове, недействителност на административните актове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия