Капиталово бюджетиране

Капиталово бюджетиране(КБ)


Въведение КБ е процес на анализ, оценка и избор на дългосрочен инвестиционен процес.Става въпрос за инвестиции в техника, технологично оборудване,за покупка на индустриални сдания, складове, земя и на цели предприятия. Тези Аи, к` са предмет и обект на КБ формират една значителна част от пазарната с/ст на фирмата, те са и доходоносни Аи – тяхната експлоатация е източник за генериране на доходи във фирмата. За изпълнението дъгосрочни проекти са необходими значителни фини ресурси, поради к` вариантите за инвестиране в 1 ф-ма са обект на внимателни проучвания и анализи. Акцентите в рези проучвания и анализи е поставен върху оценката на изходящите и входящи парични потоци и използването на адекватните техники и подходи в оценката на инвестициите. 2Мотиви за инвестиране/; инвестиционните решения могат да бъдат да бъдат предизвикани в резултат на физич. или морално остаряване нафирмените Аи. Като основен мотив за к-ловото инвест се посочва разширяване на д/стта, модернизиране, замяна или обновяване на Аите. Понякога се използват и к/ловите р/ди , преследват се нематериални ползи за по дългосрочен период- р/ди за екология; разширяването на дейниста к` се изтъква като 1 от най-честите мотиви, се използва от фирми к` реализират растеж на своето пр/во и изпитват необходимост от покупка на нови ДА, с цел увеличаване на обема на пр/вото или разширяване на асортимента на продукцията. Замяната на оборудването е необходима при физич. изхабяване или морално остаряване. Тя е наложителна, когато се явява пречка за растежа на фирмата. Когато се установи полож ефект от анализите на р/дите и ползите при подмяна с новото оборудване . Др мотив е обновлението- алтернатива на замяната. Цели подобряване, модернизиране или осъвършенстване на същест А. Всяко придобиване на ДА се възприема като к/лов р/д, но всички к-лови р/ди се материализират като ДА. Р/дите за нова рекламна кампания не би следвало да се ползват като нов ДА, р/дите за научно изслед д/ст, паз-ни проучвания- носители на нематериални ползи. Въпреки важното значение за мотивите за решение за инв-не, те не са сред опред. фактори при избора за оценкана к-ловите инвестиции.

3ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА КБ: 1.генериране на предложение за инв-я.-предложенията за инвес-и могат да постъпват от всички иерархични нива на корп-ята. Обикновено те се придвижват от инициаторите си към висшестоящите управленски нива. По- големите корпорации практикуват стимулиране на свои служители, чиито идеи и предлижения стоят в основата на инв-те проекти. Най- вече в Япония.2.Преглед и анализ на проектите- предлож. за инв-ции подлежат на официален преглед, за да се оцени какъв ще бъде ефектът от тяхното одобряване. Приходите следва да се трансформират в парични потоци, оценяват се и се калкулира риска, съпровождащ изп/ето на проекта и след проучване на цялостния анализ се изготвя доклад с препоръки, к` се представат на съответното управленско ниво. 3. Вземане на решения- конкретното управленско ниво, упълномощено за вземане на решение се ръководят от някой фактори- мащаб на проекта, сума на инв р/ди и от значението на проекта. Бордът на директорите и върховният изпълнителен орган, к-то разглежда и взема решение за и-те надвишаващи опред. размер.4.Фаза на изпълнение на проекта- стартира след неговото одобряване и набирана на неох. ресурси. Оперативното изпълнение на проектите изисква упр-ние и контрол в/у р/дите и мониторинг в/у текущите р/ди. Особено важна е съпоставката м/у реални парични потоци и планираните ст/ти. Когато се установят чувствителни разлики м/у реалните и планираните парични потоци се предприемат съответните корекции в очакваните раз/ти, а като крайна мярка- замръзяване на проекта или окончателно стопиране.


Други реферати:
Микроикономика
Моделиране на паричния сектор в България
Нормативна уредба на счетоводството в България
Организиране на дейността и контролинга в дадена компания
Основи на маркетинга


Изтегли рефератаОснови на маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия