Казус по Облигационно право

Казус 84

Собственикът на ипотекиран имот продал част от него на трето лице. Ипотекарният кредитор, след като не получил вземането си, предприел принудутелно изпълнение срещу целия имот, включително и срещу частта на новия приобретател. Действията на съдия-изпълнителя били обжалвани пред районния съд, който отменил резолюцията на последния и разпоредил изпълнителните действия да продължат срещу новия приобретател само за такава сума, представляваща част от обезпеченото с ипотеката вземане, каквато съответства на стойността на придобитата част от имота. Решението било потвърдено и от окръжния съд, като мотивът бил, че с придобиването на част от ипотекарния имот дългът се е разделил и всеки собственик отговаря само за такава част от дълга, каквато съответства на неговата собственост върху ипотекирания имот.

Въпроси:

  1. Правилно ли е решението?

  2. С придобиване на част от ипотекирания имот от друго лице разделят ли се дългът и съответно обезпечението?

  3. Ако приобретателят на част от ипотекирания имот погаси такава част от дълга, която съответства на неговата част от ипотекирания имот, може ли да иска срещу тази част ипотеката да бъде заличена и да не се приема срещу него принудително изпълнение?

Според ЗЗД, макар и ипотеката да не е вещно право тя следва вещта и по правило когато ипотекираният имот е прехвърлен или продаден на трето лице тя не се погасява, а се прехвърля върху третото лице, в частта, която не е изплатена. Тук в казуса случаят е по-сложен, защото имаме прехвърляне(чрез продажба) само на част от ипотекирания имот. Член 150 ал. 2 от ЗЗД гласи, че „Ако задължението се раздели между наследниците на длъжника, залогът и ипотеката продължават да тежат за цялото задължение върху цялата вещ или върху всичките вещи, дори и когато са поделени между наследниците”. В казуса случая не е унаследяване, а продажба на част от имота. Безспорно е, че ипотеката продължава да тежи, защото тя следва вещта(чл. 150 ал. 1). Това, което оспорва третото лице, е чл. 150 ал. 2, в частта й, която гласи, че може да се иска от него изпълнение на цялото задължение(„продължават да тежат за цялото задължение”).


Други реферати:
Сравнителен анализ между ЕС и NAFTA
Формиране на регионалната политика на ЕС
Анализ на приходите на фирма “Вида-Стил” АД
Валутен борд
Видове фирмени стратегии (по примера на “Електрострой 61” ЕООД)


Изтегли рефератаВидове фирмени стратегии (по примера на “Електрострой 61” ЕООД) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия