Казус по публична администрацияКазус по Публична администрацияИздаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейностВ Закона са въведени и систематизирани видове регулаторни режими за стопанска дейност-лицензионен, регистрационен, разрешителен, уведомителен и удостоверителен. Целта на Закона е да улесни и насърчи извършването на стопанска дейност, като се минимизират изискванията към бизнеса при започване и развитие на стопанската дейност.

Лиценз може да се издава само за стопански дейности, които са свързани с обекти, държавна собственост, дейности, за осъществяването на които може да бъде установен държавен монопол, дейности, които пораждат риск за националната сигурност или обществения ред в България, риск за личните или имуществени права на гражданите или правата на юридическите лица,както и за околната среда,дейности които подлежат на особен надзор за спазване на установени нормативни изисквания.

Лиценза може да бъде издаван само от централен изпълнителен орган, който проверява законосъобразността на искането и съгласно закона разрешава или отказва извършването на определена стопанска дейност. Лицензиращият орган поддържа публичен регистър, в който се вписват лицата с издадени, спрени , прекратени или отнети лицензи.

Лицензите се издават без срок, но когато е ограничен броя на лицензите, които може да бъдат издадени, лиценза е с ограничен срок. Когато е ограничен броя на лицензите, които могат да бъдат издавани, лицензиращия орган е длъжен да обяви конкурс.

Правата по лиценз не могат да бъдат прехвърляни или преотстъпвани на други лица.

Тук ще разгледаме по-подробно издаването на лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, на мероприятия и лица . Такава дейност се извършва само след получаване на лиценз или регистрация. Лицензът може да бъде за извършване дейността на територията на цялата страна или на територията на отделни области. Частна охранителна дейност могат да извършват търговци, регистрирани по Търговския закон , които отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. Лицензите се издават от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” или от упълномощени от


Други реферати:
Същност и еволюция на логистичната концепция
Логистични процеси в предприятието
Необходимост и правна регламентация на търговското представителство и последничество
Моделът продавач-купувач
Теория на финансите


Изтегли рефератаТеория на финансите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия