Класни неурочни форми на обучение

Класните неурочни форми на обучение съдържат различна от

урока съгласуваност между дейността на учителя и учениците. Те предполагат задълбочена предварителна подготовка и организация. Целта им е да повишават ефективността на обучението.

Подготовката и организацията на класните неурочни форми включват определяне на цел, съставя не на план, предвиждане на учебно съдържание и задачи, определяне на оптимални канали за комуни кация, прогно зиране и вземане на решения, осъществяване на контрол. Най-важен етап в организацията е точното разпреде ляне на задълженията на всички лица и групи, които са включени в съответната организационна форма. Трябва да се отчита равнището, индивидуалната подготовка и индивидуалните особености на ученика при възлагането на задачите, за да се постигне максимална ефективност на познавателното и личностното му развитие. За разлика от урока в класните неурочни форми учениците се учат един с друг или един чрез друг, като общуват, достигат до общи изводи и решения или продукти.

Класните неурочни форми на обучение са:

1.Семинар.

2.Екскурзия.

3.Лабораторни занятия.

4.Практикум.

5.Тренинг.

Семинарите се провеждат в основните и средните класове в училище. Не са подходящи за началните, защото изискват повече самостоятел ност. Семинарните занятия са най-подходящи при хуманитарните учеб ни дисциплини. Учителят предварително определя темата, формулира основните и допълнителните въпроси, разпределя индивидуалните зада чи, изготвя библиографска справка, проверява конспекти. В резултат на предварителната самостоятелна работа учениците оформят план-кон спекти, план-тезиси, доклади, реферати.

Семинарното занятие включва:

- Встъпителни думи от учителя. Чрез тях той поставя задачата и определя някои правила, като времетраене на изложението, уважение и т.н. - Обсъждане на поставените проблеми по предварителния план, защитаване на собствени позиции и становища, съобщаване на неизвестни за другите данни, факти и събития


Други реферати:
Цветница
Изследване на българската народна балада
Ислямското изкуство
Коледа и митът за вечното завръщане
Обредни песни за пролетни празници


Изтегли рефератаОбредни песни за пролетни празници - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия