Климатична характеристика на град Пирдоп

Пирдоп


Пирдоп се намира във високопланинска част на планинския климатичен район на умерено-континенталната климатична подобласт

Планинският климатичен район се състои от отделни части с надморска височина над 1000 м, обхващащи планините, които спадат към умерено континенталната климатична подобласт — Стара планина, Витоша, Краище и северните склонове на Рила.

Характерът на вътрешногодишното разпределение на валежите се запазва същият, както и в съседните низини, поради което планинският климат е третиран като орографска разновидност на общия климат на съседните низини. Затова и климатът в планинския район на умерено континенталната подобласт носи ха­рактерните белези на умерено континенталния климат, като някои негови черти са дори засилени поради влия­нието на големия наклон на терена. Например летните валежи по северните склонове надвишават зимните с 15—20% от годишната им сума, като тази голяма разлика се обуславя главно от изострянето на студе­ните фронтове през топлата част на годината

Характерна климатична особеност на планинския район е устойчивостта и значителната дебелина на снежната покривка — резултат на ниските температури и по-големите валежи. Освен това наличието на чести и силни ветрове заедно с оскъдната топлина правят растителността коренно различна от тази в низините.

С оглед бързото изменение на стойностите на тем­пературата, на валежите и на другите метеорологични елементи във вертикално направление планинският район се разделя на 2 части: среднопланинска част (до 2000 м), която е относително по-топла и с по-малко валежи, и високопланинска част (над 2000 м), която е по-студена, с повече валежи и с по-силни ветрове.


Други реферати:
Война и мир-животът на Лев Толстой
Поезията на Ана Ахматова
Интерпретация на идейно-естетическото съдържание на Новите дрехи на царя от Андерсен
Маската за Тартюф
Мигел де Сервантес-Дон Кихот


Изтегли рефератаМигел де Сервантес-Дон Кихот - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия