Кнежанският езикВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ


СВ. СВ. К И Р И Л И М Е Т О Д И Й “
Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т


МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
КНЕЖАНСКИЯТ ЕЗИК
Дипломант: Научен ръководител:

Други реферати:
Последни изменения-2009 в МСС 1-Представяне на финансови отчети
Сравнителен анализ на баланса на Надежда 91
Счетоводна политика на ЕТ
Счетоводни програмни продукти и тяхното практическо приложение
Счетоводно отчитане на приходите на застрахователно дружество


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане на приходите на застрахователно дружество - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия