Кнежанският език

/ в рудùлно одделèние и в гинеколòгийа / такà бèше устрòенъ тукъ нàшта обштùнскъ бòлницъ // рабòтеше съ при мнòгу трудни услòвийъ / нòштем сàму със еднà акушèрка / слèт товà премùнах къту уперациòна акушèркъ нèколко гудùни / и слèт уперациòната акушèрка къту завърших тàм рàбута / запò нах въф пуликлинù нийа сèктур / пруфилактù ен кабинèт на гинекулòгийата / тàм ръбутùх дòста врèме / дувòлна съм од рàбутътъ си / но нàй съм дувòлна / когàт съм рабутùла / самòто акушèрство в рудùлна зàлъ // ùмам мнòгу слу аи / куùту съ ми устàнъли зъ цèл живòт / мòже би / рабòтила съм с мнòгу дòктури / се дубрù / хòра / специалùсти / напослèдък дойдòха млàди / мнòгу надèжни мом èта и мумù ета в одделèниету / срабòтвали сме са // ùмам едùн мнòгу интерèсен слу ай / кòйту мòже би шъ устàне зъ цèл живòт ф съзнàнието ми и мнòгу пъти съм гу раскàзвъла / за / еднò / бèбенце / коèто съ рудùлу / мнòгу мàлку / мòже би нèмаше дèветстотин грàма / когàто утùдъх ве ертъ на дежурство / колèшката ми предàде е то не е исплàкало / и нъ другийа дèн / напрàво да съ исхфърли // детèто бèше завùту със мнòгу кумпрèси / затùснато / пъпната връф не бèше прер`àзана и àз гу приèх / но прèз нуштъ ми дуйдè рудùлкъ / ùмах дòста рàбутъ и по еднò врèме увам нèкав плà / помòлих санитàрката да проверù дèцка стàйа / тугàва ùмахме мнòгу бèбета / ùмаше по двàйс пèт бèбета в одделèниету / далù не плà е нèкое от нàшите бèбета / да му дадè вудà / но са окàза е нàште бèбетъ спът / и т`а казà твà е бèбе од дèцкуту / на мèн ми напрàви впе атлèние е тувà е нувурудèну детè / и казàх тфà е бèбету куèту трèа дъ гу исхфърлим утре / идù го дунесù / женàта тъкà съ стъпùса ф първийа мумèнт / ну дунèсе бèбету / сфалùх ръкъвùците е са бèх пригòтвила да вòда рàждане и запò нах дъ съ занимàвам с нèгу и съм напрàвила товà / коèто съм видèла нèкога е прàвеха дèцките лèкари / със такùва слу аи / в мумèнта / в одделèниету н`àмахме кувиòс / къдèту дъ съ устàвът такùва децà / а прù мнòгу примитùвни услòвийа бèше // служùхме грèйки / служùхме гу ф памук / увùту / и решùх да прòбвам каквò шъ излèзе / дойдè дòктуръ прèз нуштъ да шùе рудùлката куйàто ùмъх / и àс му къзàх е тувà бèбе е жùву / тòй ма пуглèднъ и ми къзà / тù не си дубрè / но съ укàзъ е детèто наùстина е жùву и здрàву / сутринтъ станàх / рàни ку / вземàх от еднà руùлка мàлку кърмà със спринцòфка служùх еднà сòнди ка прèз нусъ и / поè кърмàта / койàту му дàдух / и устàнъх с фпе атлèние е товà детè штòм не пувръшта / знà и ште бъде дубрè // испрàтихме гу в дèцко одделèние във / за недонòсените въф плèвен / и тàм бèз мàйката то е седèло нèколку мèсеца но вè е аз загубих връскътъ и нùштуне знàм пòве е //мùнъхъ съ дòста гудùни се съ сèштах зъ тòа слу ъй / нèмаше кугò дъ пупùтъм / и на еднò мòе дежурство приèмам родùлка и т`à съ укàзъ е а от сèло густùл`а откъдèто бèше мàйката нъ тфà детè / ас йа попùтъх и т`à съ пузъсмè мàлку и къзà / ми товà е мòйта сестрà / изненàдана устàнъх / мумù енцето вè е бèше въф тèхникум въф плèвен / дунèсуха ми еднà снùмкъ койàто и ф мумèнтъ наùстина йà нòса ф протмонèто си // сестрàта на твà
Други реферати:
Хипертензивни заболявания при бременност
Синдром на Аперт
Същност, предимства и значение на изкуственото осеменяване в репродукцияна на еднокопитните животни
Рахит при домашните животни
Псевдотуберкулоза


Изтегли рефератаПсевдотуберкулоза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия