Кофражни елементи

_КОФРАЖНИТЕ КОНСТРУКЦИИ – РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО



Бетонната смес може да се приеме за течност с тегло 2,5 пъти по-голямо от това на водата (за така наречените обикновени бетони). И като всяка течност тя трябва да се съхранява за известно време в съдове с определена форма.

Кофражът изпълнява ролята на тези съдове и на този начин определя формата и размерите на бъдещата конструкция.

Тези съдове – кофражни, трябва да се поставят върху нещо, което да предаде натоварването от тях върху достатъчно здрава основа (земна или вече изградени части от стоманобетонна конструкция). Това „нещо” е една от най-отговорните части - кофражното скеле.

Пребиваването на бетонните смеси в съдовете – кофражи, е свързано с времето за достигане на определени якости, при които кофражите могат да бъдат отстранени – декофрирани.

Кофражите и скелетата следователно са временни конструкции, но влиянието им върху цената на стоманобетонната конструкция е доста чувствително и твърде често е по-голямо от влиянието на бетонните и армировъчни работи.

Според предназначението си кофражните конструкции са:
- за фундаменти - единични, ивични, фундаментни плочи
- за шахти - за сгради, на съоръжения (подпорни, резервоари)
- за линейни (тунелни) съоръжения
- за колони и стълбове
- за греди
- за плочи
- за покривни конструкции (черупки)

По конструктивно решение кофражите се разделят на следните видове:
- сглобяемо-разглобяеми
- едроразмерни - равнинни, пространствени
- леки - с падащи глави, без падащи глави
- оставащи - предплочи, предстени, предгреди и хурди, пластмасови и картонени кофражи за колони, ниши, гладка и вълнообразна ламарина за плочи
- загубени
- вакуумни
- катерещи
- пълзящи - хоризонтални, вертикални

Теорията за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции е достигнала твърде висока степен в развитието. Следователно, от самото проектиране при избран вариант почти е невъзможно да се търси подобряване на двата основни технико-икономически показатели: разход на бетон m3/m2 РЗП (разгъната застроена площ) и разход на стомана за армировка kg/m2 , РЗП.

За съжаление голяма част от инвеститорите и проектантите се интересуват основно от тези показатели.
Но при избора на начините и средствата за изпълнение на строителната конструкция могат да се търсят възможности за ниски стойности и по-кратки срокове.

Стойността на кофражните работи вклучва в себе си разходи за материали механизация и работна ръка. Разходите за материали при всеки вид кофраж се променя чувствително.

Първоначално най-удобният материал за кофражната форма е бил дървеният – дъски, греди, тъй като те лесно се обработват. Но дървеният материал се изхабява сравнително бързо и има малка кратност на употреба.

И днес все още на много места, както преди 100 и повече години майсторите сглобяват дървени кофражи, голяма част от които след кратко време ще бъдат негодни за употреба.

Така се оскъпява това, което се строи. Може би не сме се и замисляли, че в цената на къщата или апартамента, който купуваме с не малки усилия, се е отразил доста чувствително и скъпият кофраж.

В последните години се появиха кофражи, изготвени в специализирани предприятия от висококачествени материали, осигуряващи много добро качество на произведените конструкции и възможности за висока кратност на използване. Тези кофражи наричаме леки (фирмени).

Естествено цените на тези кофражи са твърде високи, но при голямата обращаемост, която имат влиянието върху стойността на произвеждана конструкция във всички случаи ще бъде по-малко, отколкото традиционните кофражи. С цел увеличаване на икономическия ефект от тяхното използване се налага търсенето на възможности за максимално увеличаване скоростта на изграждане на конструкцията без опасност за нейната експлоатация.

С предлаганите от фирма ДОКА цялостни системи за кофраж стени и плочи, катерещи и самокатерещи кофражни системи, се цели икономически изгодно постигане на желаните бетонови форми.

За съжаление в нашата практика състоянието на конструкцията се оставя в ръцете на невинаги достатъчно квалифицирани ръководители на обекти, а нерядко и на самите майстори работници. Какви са последствията? Различни по големина строителни аварии с материални щети и нерядко човешки жертви.

Проектирането и изпълнението на кофражите и скелетата трябва да се извършва в съответствие с изискванията на норми, правилници и стандарти, независимо че са временни конструкции и съответно засилване ролята на строителния надзор и консултантите върху съдържанието и изпълнението на конструктивния проект и спазването изискванията на нормативните документи в тази насока.







Други реферати:
Влияние на географската среда върху военна стратегия
Система от мерки за противодействие на трафика на хора
Рискове и заплахи за класифицираната информация
Противопожарна защита на ЗВЕЗДА АД
Организация и осъществяване на паспортно-визов контрол на Аерогара Варна


Изтегли реферата



Организация и осъществяване на паспортно-визов контрол на Аерогара Варна - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия