Когнитивна психология

12.СПОСОБНОСТИ-Под способности се разбират онези индив. способности,отличаващи един човек от др,които имат отношение към изпълнението на някаква дейност.Разграничават се природни или естествени способносто,които са биологично обословени или специфични човешки способности,които имат общ.-истор.характер.Спец. човешки способности се делят на обши,специфични,теоретични,практически,учебни и творчески.Общите способности са тези които определят успеха на хората в най-различни видове дейности и са присъщи за повечето хора.Специфичните спос. определят успеха на човек в спец видове дейности за осъществяването на които са необходими особени заложби и тяхното развитие.Теоретични спос. определят склонноста на чов. към абстрактно теоретически мисления.Практическите спос. Определят склонноста към практически действия.Учебн. спос. определят успешното убочение ,усвояванв на знания и навици. Съществуват 4 равнища на развитиято на способностите-способност,надареност ,талант,гениалност.Всички способности в процеса на своето развитие минават през различни етапи.За развитието на способностите трябва да има някакво основание което се нар. заложба.Под заложба се разбира анатомо-физиолог. особености на нервн. с-ма.Наличието на заложби не означава че при човека ще се развият едни или др. способности .В каква степен ще се развият зависи от условията на неговото индив. развитие ,възпитание и особеностите на на развитие на обществото.В зависимост от това дали съществуват или отсъстват условия за развитие на способностите те се делят на потенциални и актуални. Надареност се нарича своеобразното съчетание на способности,което обезпечава възможността на човека за успешно изпълнение на някаква дейност. Под талант се разбира високото равнище на развитие на спец. способности .Дейността на талантливия човек се отличав с новост и оригиналност на подхода. Гениалност-когато творческите постижения на човека представляват цяла епоха от живота на обществото.и развитието на културата.

14.ХАРАКТЕР-Понятието характер озн. съвкупност от индивидуалните психични свойства образуващи се в дейността и проявяващи се по типичен за дадения човек начин за действие и форми на поведение.Съществуват разл. класификации на типовете х-р. Според една от тях има 11 типа х-р. 1.ХИПЕРТИМЕН-отлочава се сподвижност,склонност към нахално поведение.Винаги внася много шум поктрай себе си ,обича неспокойните компании на връстниците си .Винаги е в добро настроение ,но е и неспокоен и недисциплиниран .Често надценява своите способности ,обича да се хвали и да впечатлява останалите.2.ЦИКЛОИДЕН-характеризира се с повишена раздразнителност и склонност към апатия .Настроението често се сменя от приповдигнато до подтиснато.3.ЛАБИЛЕН-има крайно промемливо и непредсказуемо настроение,което често зависи от моментни състояния и се отразява в поведението му.4.АСТЕНОНЕВРОТИЧЕН-характрризира се с повишена мнителност,капризност,уморяемост,раздразнителност.5.СЕНЗИТИВЕН-характ. се с повишена чуствителност към всичко.Недостатъците в своите способности той коментира с повишено усърдие.Взискателен е кум приятелите си дори ако са по големи от него.6.ПСИХОСТЕНИЧЕН-харак се с ускорено и ранно интелектуално развитие,склонност към размишления и разсъйдения,към самоанализ,често е по-силен в думите ,отколкото в действията.7.ШИЗОИДЕН-най-съществената му черта е затвореност ,лошо разбира преживяванията и състоянията на другите,не умее да съчувства.Сдържан е по отношение на проява на чувства и емоции.Обикновенно околните не го харесват.8.ЕПЕЛЕПТОИДЕН-типични за него са жестокост,властност,себелюбие.9.ЕСТЕРОИДЕН-главна черта е егоизма,жаждата за постоянно вномание,театралност,позъорство,превзетост.10.НЕУСТОЙЧИВ-склонен е към безразборни развлечения и мързел,има несериозни интереси и не мисли за бъдещето.11.КОНФОРМЕН-този тип хора са способни заради собствените си интереси да предадът най-близките си и винаги намират оправдание за постъпките си

11.ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА-Емоциите са псих процеси протичащи под формата на преживявания и отразяващи личната значимост на външните и вътрешните ситуации.Чувствата са една от проявите на емоционалните преживявания.

Емоционалните преживявания биват няколко вида.АФЕКТИ-самите емоции,чувства,настроения,емоц. стрес.Афектът е най-силния вид емоц. реакция.Представлява интензивно,бързо протичащо емоц.избухване.Една от главните особености на афекта е че той налага на човека необходимостта да изпълнява няколко действия като същевременно губи чувство за реалност ,престава да се контролира.ЕМОЦИИ-те са различни от афекта ,те са по- продължителни .Те представляват реакция не само на текущите събития ,но и на припомнени събития. ДУГА проява на емоц. процеси са възбудата и успокоението.Емоц. възбуда обикновенно има активен х-р и е свързана с дейността.Успокоението е свързано с понижаване на активността .ОТ гледна точка на влияние върху дейността емоциите се делят на стенични и астенични.Стенични емоции са тези които стимулират дейността,подтикват към действия.Астенични са тези които водят до скованост ,ригидност.

Емоц. преживявания имат нееднозначен х-р.Един и същ обект може да предизвика противоречиви емоц. отношения,това състояние се нар. Амбивалентност.ЧУВСТВАТА в повечето случаи са предметни и конкретни.Те са свързани със соц. сфера и са напълно осъзнати.Чувствата имат винаги определена външна проява ,те са по-продължителни от емоциите и отразяват устойчивото отношение към конкретен обект(реален, нереален).Особенна форма на преживяванията представляват външните чувства .

10.ВОЛЯ-Волята е съзнателно регулиране от човека на неговото поведение и дейност,изразено в умението да се преудоляват вътрешни и външни трудностипри осъществяване на някакви действия. Материалната основа на волевите движения е дейността на т.нар. големи пирамидални клетки,разположени в един от слоевете на кората на мозъка.Всички пирамидални клетки в зависимост от тяхното местоположение и изпълнявани функции могат да се разделят на 3 гр. В горната част са разположени клетки изпращащи импулси към долните крайници.В средните


Други реферати:
Пищови по Публични финанси
Пищови по Публични финанси
Пищови по съвременни данъчни системи
Пищови по Търговия
Пищови по финанси за I курс


Изтегли рефератаПищови по финанси за I курс - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия