Компютърно базирани системи за управление катедра

Всяко устройство получава в момента на свързване 6-разряден физически идентифициращ номер. Максималният брой на свързаните шини в системата е фиксиран на 1023. Едно просто аритметично действие дава общия възможен брой възли в една система: 64449. Разрядността на адресите на устройствата е 64-битова, от които 6 бита са отделени за идентификатора на устройството, 10-за идентификатора на всяка от 1023-те възможни шини, а останалите 48 разряда остават за дефиниране на адресното пространство. Между 2 възела не може да има повече от 16 сегмента, а дължината на кабела не трябва да надвишава 5 метра.
Данните по интерфейса могат да се предават синхронно и асинхронно. В първият случай изпращащото устройство изпраща заявка за резервиране на синхронен канал, пакетира данните заедно с идентификатора им и ги изпраща. Получателят проверява идентификатора на данните и приема само определените за него данни. Броят на каналите (както и честотната лента) за всеки един от каналите се определят от потребителския софтуер, като максималният брой синхронни канали не може да надхвърля 64.

Във втория случай (при асинхронен пренос на данните) в пакета, освен самите данни се интегрират адресите (идентификаторите) на изпращащото устройство и на приемащото устройство. След получаването на предназначеният за него пакет, приемащото устройство генерира отговор към изпращащото устройство, потвърждаващ приемането на пакета с данни. Изпращащото устройство може да извърши изпращането на максимално 64 пакета без да изчаква потвърждаващият приемането отговор, което се прави с цел подобряване на производителността. В случай, че някой пакет не е бил получен коректно от приемащото устройство (и е бил генериран съответният отговор от него), пакетът се изпраща отново.


Кадрите, съдържащи синхронни и асинхронни канали, имат дължина 125 μs и могат да съдържат един или няколко синхронни канала, като в самото начало се разполага синхронизираща област, в която се намира маркерът за начало на кадъра. На фиг. 3 е показана структурата на кадър, състоящ се от два синхронни канала, разположени след маркера за начало, и един асинхронен канал, заемащ останалото време в кадъра.
фиг. 4


Други реферати:
Уретрит
Палентологични, биогеографски и други доказателства за еволюцията
Клас бозайници
Обикновена амеба и Дифлугия
Синдром на свръхмъжа, свръхжената, синдром на Клайнфелтер


Изтегли рефератаСиндром на свръхмъжа, свръхжената, синдром на Клайнфелтер - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия