Концептуална основа на диагностично-консултатантската дейност

Концептуална основа на диагностично-консултатантската дейност
Информацията, осигурявана от консултантите с помощта на модерни мето­ди и техники, е основата за разработване на нови стратегии и за адаптиране на текущите специфични цели към нововъзникващите външни обстоятелства. Това е развитие на процеса, започнал още в края на 80-те години и наречен сполучливо от неговите изследователи1 „плетене на стратегическа паяжина". Неговата същ­ност е свързана с прехода от т.нар. логически увеличения (инкрементално раз­витие), поглъщани Във вътрешноорганизационните бизнес единици към страте­гически анализ за намиране на източници за растеж и рентабилност с външен произход и проявление (предприемаческо развитие).

Ясно е, че не могат да се оправдаят очакванията за успех от прилагане на ме­тоди, основани на господстващото доскоро предположение, че традиционните пазарни форми ще продължават да растат при постепенно и подредено развитие на технологиите. При очаквания бъдещата бизнес среда да става все по-неста­билна може уверено да се прогнозира, че алтернатива на логическите увеличения може да бъде само едно обширно и систематическо стратегическо планиране, в хода на което да се изследва и преформулира стратегическата визия за пос­ледващото развитие на организацията. Такова планиране не встъпва в конфликт с духа на предприемачеството и творческото мислене, защото отразява в пове­дението на средата измененията в генеричните и специфичните фактори.

Постигане на конкурентно предимство при тези условия изисква при търсе­нето на решения да се подложат на анализ два главни проблема в организациите. Първият е свързан с изследване на възможностите, съдържащи се в рамките на текущите стокоЗо-пазарни позиции, наричани бизнес-портфейл. Вторият проб­лем изхожда от увеличената честота на съществените изменения на традици­онните пазарни сегменти, в които успоредно със съществувашата стабилност започват да се появяват и нови, бързо развиващи се производства като резултат от силното въздействие на фактори като ускоряване на насищането в търсене­то, внедряване на нови технологии, интернационализация на конкуренцията, за­силване на правителственото регулиране и др.

Последователността на действията, предшестващи приемането на нови стра­тегии, е много сложчг, включва множество междинни изследвания и отнема зна­чително количество време. Но тъй като голяма част от действащите у нас ор­ганизации нямат средства за провеждането на такива изследвания, те все повече се нуждаят от специализирани изпълнители на тази услуга, обосноваваща аргу­ментирано последователността на вземаните решения на ключовите стратеги­чески проблеми.

Методологичната основа на диагностиката на бизнеса и на системата за не­говото управление са по същество модели за вземане на решение, които в една известна класификация2 се представят в следната последователност:

  1. Модели на компромисите - описВат начините за намиране на оптимално ре­шение чрез ранжиране на изчислените с помощта на съответни тегловни коефици­енти на критериите и на единичните оценки по всеки критерий „балови" числа.

  2. Едноцелеви, многоцелеви и многомерни модели, изразяващи единствена цел или, когато са повече от една, доминиращата измежду тях, за да се извърши из­бор по пътя на съпоставяне на цялото множество ограничителни и преференци­ални условия, представяни най-често чрез системи от уравнения и/или неравенс­тва в едно или повече измерения.


  1. Оптимизационни модели, определящи посоката и размера за „влошаване" за глобалния оптимум чрез съпоставяне на съотношенията на ползите с разходите (в т.ч. и щетите от поемания риск) за цялата система с тези съотношения от локалните субоптимуми в обособените подсистеми.


Други реферати:
Демокрация
Информация за български ханове
Асенова Крепост
Аушвиц или Освиенцим е комплекс от нацистки концентрационни лагери
Българите от Македония и Одринско в порив към Свободата


Изтегли рефератаБългарите от Македония и Одринско в порив към Свободата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия