Концептуална основа на диагностично-консултатантската дейност

Модели за построяване на оценки и твърдения, с чиято помощ могат да бъдат изследвани оценките за статистическите наблюдения на фактическото състояние и така да се изработи база за интегриране на съжденията, за да се про­вери всяко съждение (заключение) чрез формираното като управленски норматив общо правило-еталон.

Епистемологични (познавателни) модели, описващи как да се проверява т.нар. „истинност" на решението чрез изразените предпочитания според кри­терии, избрани на основата на определена управленска парадигма според системата на познанията, субективните предположения, стила и и методите на работа и др.

VI. Диагностични модели, установяващи методологичните и методични по-
становки за систематично търсене на причините за нарушаване на т.нар.
„работа в нормата", разглеждана като допустимо отклонение.

На свой ред диагностичните модели могат да се разграничат още на:

  • модели с точно определени класификационни граници;

  • модели с размити според диагностичната им област граници. Разглеждана от позицията на концептуалната основа на диагностиката всякг

аналитично-консултантска процедура се изразява и чрез етапите: (1) Таксономия (2) Класификация. (3) Диагностициране за намиране на отклоненията и оценява нето им. (4) Коригиране. (5) Прогнозиране.

Таксономията се използва за определянето на категориите и класовете, до като чрез класификацията те се обозначават със съответните знаци (цифри букви, технически символи и др.). Затова при диагностицирането е нужно първ< да се определи в кое състояние (на допустимите или на недопустимите отклоне

ния) се намира обектът според съответния критерий.

След като чрез диагнозата се констатират надхвърлящи допустимостта от

клонения, започва процесът за определяне на симптомите и степента на неподре деност, въз основа на които може да се подбере и съответен метод за извършвг

не на корекция. Резултатите от коригирането се използват, за да се определ

приемливостта на използваните методи за корекция или да се постави началот

на ново изследване на състоянието. Въз основа на това ще се постави нова диа;

ноза, което показва, че етапът за коригиране е най-тясно свързан с диагноспи

ката и управленското консултиране.

В последната фаза - прогнозиране, с помощта на графо-аналитични методи с

ппави предвижване аоколко е възможно диагностицираните бизнес области или обекти да преминат след извършване на предписаната корекция 6 допустимото си състояние и за какъв период могат да останат в него. Впоследствие то се е обвързвало в същата степен с прогнозирането и на тенденциите за проявление на външните и вътрешните фактори, за да се разпознае моментът за промяна или да се направи опит за забавяне на процесите, които ще доведат до нея.

При работата си върху определен управленски проблем изследователят насоч­ва основните си усилия към това да намери логичен и рационален подход за него­вото разрешаване. Затова, сблъсквайки се с неизвестен проблем в нова ситуация, наричан в методиките „открит въпрос" {key issue), той се опитва отново да го съпостави с аналогични задачи, чието решение вече е намерено. По този начин всяко решение се обвързва с предишното на основата на установеното подобие между неговите параметри и новите знания/факти. Такъв процес е прието да се нарича построяване на функцията за обработка на информацията, с чиято помощ предишната и новата информация се интегрират в паметта или върху нейни из­куствени носители. Следователно за разбирането на новата идея или факт е не­обходимо тя да бъде съпоставена с изградената на основата на получените зна­ния парадигма, която ще помогне те да се обяснят в детайли. Едва тогава нова­та идея или факт ще бъде разбрана и класифицирана като конкурентна способ­ност и на свой ред ще може да намери място в паметта.

Диагностично-консултантската процедура трябва да се разглежда и като след­ствие от изясняването на широк кръг въпроси, свързани с таксономията, класи­фикацията, систематиката и терминологизирането на процеса. За да се гаран­тира, че въз основа на симптомите ще могат да се открият истинските причи­ни за отклоненията в обекта или обратно - да се определи първопричината за действието въз основа на характерните особености на резултатите от това действие, е необходимо да се изгради естествена или


Други реферати:
Дивидентна политика на акционерното дружество
Емисия на акции.Пласмент
Възвращаемост и риск при инвестиционните решения.Инвестиционен риск-общ и специфичен
Кредит
Косвени данъци


Изтегли рефератаКосвени данъци - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия