Концептуална основа на диагностично-консултатантската дейност

сходства и различия между отделните таксономични единици. Това е така, защото сходства, различия или/и двете заедно между диагностицираните обекти може да се установят въз основа на поредица от критерии, каквито са разнообразните разграничителни линии в бизнес средата, въвеждани според гледната точка на изследователите консултанти.


III. Глабни области за диагностициране на организациите

Концептуалната основа на диагностиката се изгражда в строго съответст­вие с постулатите и законите на общата теория на системите. Ето защо кла­сификацията чрез систематизирането при дадени критерии или комбинации от критерии никога не е строга, точна или абсолютна. Затова всеки експерт може да изведе своите собствени критерии като най-добри за дадената стопанска си­туация и за преследване на зададените предварителни резултати от изпълнени­ето на дадена диагностично-консултантска процедура. Но по-важното изискване е, че те трябва да бъдат насочени, а с тях и цялата съвкупност от формирани „оперативни таксономични единици" (ОТЕ), към разкриване на главните сфери за диагностициране, за да се изведат водещите пътища за подобряване на конку­рентните предимства на организациите. Освен това другото предназначение на диагностиката е да се осигури ефективно съдействие на управляващите да бъдат избегнати евентуалните препятствия за постигане на стратегическите намере­ния за растеж, стабилна ефикасност или дори оцеляване.

Такава съвкупност е.всяка от дефинираните според стандартите на федера­цията на консултантските фирми в Европа (FEACO) и приета от нейния колек­тивен член - Българската асоциация по управленско консултиране (БАУКО), де­вет „области за диагностициране и консултации:


  1. Корпоративни стратегии и организационно развитие.

  2. финансови и административни системи.

  3. Управление на човешките ресурси.

  4. Управление на производството с услугите.

  5. Маркетинг и корпоративни комуникации.

  6. Информационни технологии - консултиране.

  7. Информационни технологии - разработване на системи и процедури. VIII.Управление на проекти.

IX. Икономически и екологични изследвания.
Към това разбира се трябва да се прибави и уникалността на всеки проект, което още повече изисква всяка ОТЕ да се определя като резултат от преценя­ване на конкретните външни и вътрешни сили и обстоятелства, с които тя е в пряко или косвено взаимодействие. Така макар и да са обединени в горепосочени­те или някакви други интегрирани области за диагностика с техните конкретни задачи, на практика всеки проблем изисква индивидуално решение, защото всяка-организация си има своите отличителни особености като резултат от собстве­ното й еволюиране или поради въздействието на заобикалящите я външни фактори в тяхната пространствена и времева интегрална или специфична характеристика.

Затова в процеса на управленското консултиране винаги се налага ангажира­ните с даден клиент специалисти да проявяват не само квалифицирани умения и способности, но и активно отношение и стремеж да бъдат максимално полезни на своите „работодатели". А това прави техния труд високоинтелектуален и експертен и изисква много задълбочени познания и опит по отношение на иконо­мическите представи за общата икономическа конюнктура, политико-правнатг осведоменост за изискванията на нормативно-правната уредба на бизнеса в на­ционални и международни рамки, управленска компетентност за йерархията и

Взаимодействието на органите на изпълнителната власт със системата на местно самоуправление и неправителствените институции, а също и за използ­ваните методи и инструменти за управленско въздействие.


Други реферати:
Робинзон Крузо
Хамлет
Даниел Дефо–Робинзон Крузо-Първия реалиcтичен английски роман
Декамерон, ден 10, новела 10
Декамерон


Изтегли рефератаДекамерон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия