Корпоративен данък върху транснационалните корпорации

Тема 22 Корпоративен данък върху транснационалните корпорации може да има 2 дизайна:

  • данък, който се събира от национално данъчната администрация съобразно данъчните техники и правила във всяка страна членка (корпоративно подоходно облагане е най- нехармонизираното поради стремежа на 15те д-ви членки (юрисдикции) да привличат инвестиции , включително като ги облагат щадящо )

  • единен европейски корпоративен д-к , който се налага на равнище на ЕС и включва стандартизирана данъчна база ,както и стандартизирана(унифицирана) данъчна ставка. Мултинационалните компании печелят от постигнатите икономии от мащаба на общия европейски пазар и затова те се облагат с този данък.

Очакваните приходи от европейския корпоративен данък се оценяват на 6% от БНП на 15те , а само около 1% от БНП би бил предостатъчен за да финансира потребностите на ЕС . Друго предимство на корпоративния данък е , че ще подобри фискалната позиция на досегашните нетни платци .

Предимството е , че този данък няма да влоши фискалната позиция на нетните бенефициенти и ще намали административните разходи на мултинационалните корпорации да съблюдават различните законодателства за корпоративно облагане . Възможно е органите да приемат това законодателство.

Недостатъци на корпоративното облагане:

  • може да се очаква раздробяване на компании с оглед избягване на корпоративен д-к.

  • Корпоративния д-к е еластичен на БНП, свива се повече в случай на криза и рецесия в икономиката на европейските д-ви, а в случай на подем той е изобилен приходоизточник. Това поставя на финансов риск общия бюджет.

  • Ще се ожесточи д-чната конкуренция между трите центъра на икономическа власт – ЕС , Япония и САЩ.

Финансови иновации

От 1998г се прилага т.нар финансова рамка (финансова перспектива). Тя не е законодателен акт , а е политическо споразумение между ЕК, която я предлагат и двата законодателни органа в ЕС .

  1. има предложение тя да стане част от европейската конституция , а не да бъде конкурентна и да представлява между институционално споразумение.

  2. Финансовата глава е европейската конституция формолира основните бюджетни принципи , основните приходно- разходни инструменти, както и унафицирани правила за вземане на решения . По тях съществува предложение Европарламента да бъде въвлечен във вземане на решения и относно приходната част, както и по задължителните разходи по общия бюджет.

  3. Може за напред да се запази принципа на балансираност на бюджета ,което ще става чрез вноската базирана на БНП на страните членки .

ПРОБЛЕМИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕС

В КПО има по-голям натиск за хармонизация тъй като мултинационалните компании са заинтересовани да се възползват в най-голяма степен от икономиите от мащаба,представени им от единния вътрешен пазар,както и от минималните транзакционни разходи във връзка с Европейския пазарен съюз.Ето защо в допълнение към това съществува и натиск от силните държави за намаляване размера на корпоративните ставки.Целта на данъчната конкуренция в тази област е привличане на капитали,инвестиции,заетост и ик-ки растеж.Въпреки тази данъчна конкуренция първия проблем е,че съществуват широки интервали в рамките на които варира номиналната или законовата ставка по корпоративен данъкНамаляването на данъчните ставки има сигнален ефект върху инвеститорите ,тъй като студия на ЕК е установила,че минималната корпоративна ставка има такъв ефект в смисъл,че той се информира по тях за нетната възвръщаемост на евентуалната си инвестиция.

Следващият проблем е че има 15 различни данъчни техники за определяне на данъчна основа по к. данък.Освен това има различно третиране на капиталовите дружества и мултинационално коорпорации и на малки и на едри предприятия.Ето защо и да искат да се възползват от разширения пазар,фирмите следва да направят много добра калкулация на административните разходи по спазване на различни данъчни законодателства.

При малки и средни предприятия е много възможно тези административни разходи да надхвърлят допълнителните приходи от един вътрешен пазар .Това възпрепятства мобилността на инвестициите и капитала.

Друг проблем касае преди всичко,сливания и поглъщания на компании.В редица случаи разходите свързани с данъчното облагане ,трансформиране на капитал или активи от поглъщаната към поглъщащата компания се облага с много високи данъци(запретителни д-ди).Това е така,защото страните-членки на практика се разделят с възможността да облагат поглъщанията компания и облагайки бизнес комбинацията с високи данъците се стараят да неутрализират в известен смисъл пропуснатите данъчни приходи за в бъдеще.Високите данъци се прилагат и върху прираста на капитала на поглъщащата компания,чиято пазарна цена обикновено се повишава след съобщението за бизнес комбинацията.Това пречи за достигане на оптимална структура на фирмите,тяхното уедряване.


Други реферати:
Структурата на „Евгений Онегин”
Темата за родината и природата в поезията на Сергей Есенин
Масовата литература през 60-70-те години на 18 в.
Руска литература на 20 век
Πρостранното житие на св.Кирил


Изтегли рефератаΠρостранното житие на св.Кирил - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия