КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

2010 г.

Семестриален изпитен казус №1

Фирма “Металснаб”АД, гр. София към 31. 03. 2011 г. представя следния счетоводен баланс за 2010 г.:


Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговски сгради

30000

II. Машини и съоръжения

20000

III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

55000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

20000

II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

5000

III. Търговски ценни книжа

5000

IV. Разплащателни сметки

5000

V. Наличности в касата

6000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

41000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

96000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

22000

II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

4000

III. Неразпределена печалба

4000

IV. Текуща печалба за периода

10000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

40000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

26000

II. Краткосрочни кредити

30000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

56000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

96000


За 2010 г. фирмата е реализирала продажби в размер на 70000 лв.. Иска се:

  1. Да се направи анализ на актива на баланса и да се състави финансов баланс.

  2. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата.

  3. Да се изчислят коефициентите за ликвидност и да се направи анализ на резултатите.

  4. Да се анализира възвръщаемостта на капитала на фирмата.
Други реферати:
Същност на управленските системи
Управленски процес
Мотивация на работниците
Стратегически промени
Управление на качеството


Изтегли рефератаУправление на качеството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия