Косвени данъци-обща характеристика

Косвени данъци – обща характеристикаКосвените данъци са данъци върху потреблението, консумацията и разходите за покупка на стоки и заплащане на услуги, в цените на които са включени (калкулирани тези данъци). Косвените данъци формално си плащат от производителите и търговците на облажените стоки и услеги, но действителните носители на косвените данъци са купувачите. Известни са 4 класически форми на косвените данъци: финансови (фискални) монополи, акцизи, данък върху оборота (ДО), респ. данък върху добавената стойност (ДДС) и мита. Още от преди векове съществува дискусията относно това кога трябва да се облага дохода – при получаването или при разходването им, тъй като от характеристиката на преките и косвените данъци се вижда,че всеки доход се облага поне два пъти – веднъж при получаването му с пряк подоходен данък и втори път при разходването му за покупка на стоки и услуги, в цените на които са вкючени косвени данъци. Наблюдава се подчертана тенденция към промяна в структурата на съвременната данъчна система в смисъл,че се увеличава ”тежестта” на косвените и се намалява тази на преките данъци.

Косвените данъци се считат за неприсъщи за централно управляваната икономика. В условията на централно управлявана икономиа в България те са премахнати. Извършена е данъчна и ценова реформа, която налага централизирано диретивно определяне на цените. От държавата са се установявали два типа цени – фабрично-заводски цени, които се определят въз основа на представени от производителите на съответните изделия калкулации за равнището на себестойността им, и крайни продажни цени, установявани абсолютно субективно от чиновниците. Съществували са и търговски отстъпки в процент към цената на дребно. Разликата между двата вида цени – заводски и крайни – е наречена данък върху оборота (ДО) и след реализацията на съответната стока , този данък се внася в бюджета. На практика това е едиственият “косвен” данък по това време у нас. 1971г. се възтановяват митата, а 1988г. – акцизите. Но на практика чак след 1991г. те придобиха ролята и значениетона косвени данъци, а цените започнаха да се определят на договорна основа между контрагентите на пазара.Други реферати:
Същност, права и развитие на стопанската отчетност. Видове отчетни измерители
Същност, предназначение, възникване и развитие на счетоводната отчетност
Финансово-управленски решения и счетоводни трактовки при избора на оценка на емитираните акции
Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия. Характеристика на раходите в бюджетните предприятия
Финансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК


Изтегли рефератаФинансово-счетоводни трактовки на промените в структурата и величината на ОК - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия