Краткосрочни (текущи)–финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките

ТЕМА 11

Краткосрочни (текущи) – финансови средства, парични средства и финансови активи в предприятието и банките


1.Характеристика на краткосрочните финансови средства в банките и предприятията, парични средства в лева и валута

Финансови активи –Ценни книжа, скъпоценни камъни, благородни метали.

- Касовите операции са свързани с обслужването на банковите клиенти с налични парични средства. От гледна точка на банката тези операции могат да се разделят на:

а)приходни – свързани с акумулирането на налични парични средства в банката

б)разходи – изразяващи се в изплащане на налични парични средства от банките на техните клиенти. Тъй като касовите операции имат голям дял в основната дейност на банките според вида на валутите биват в лева и валута. Според субектите които ги осъществяват биват:

-вътрешнобанкови касови операции

-външно-банкови касови операции

Организация на касовата дейност в банковите звена - трябва да се създадат условия за своевременно обслужване на банковите клиенти, сигурност при съхраняване на парични наличности се съхраняват в железни или огнеупорни шкафове които след заключването им задължително трябва да се запечатват.

Всеки банков клон има оборотна каса, която може да включи няколко оперативни каси които от своя страна могат да бъдат: приходни, разходни, приходно разходни, спомагателни, преброителни и други. При по-голям обем касови операции е целесъобразно изграждането на отделни приходни и разходни каси. Когато през отделни периоди на годната или месеца обема на касовите операции значително е увеличен в банковите клонове се обуславят спомагателни каси.


Други реферати:
Есе върху Граф Монте Кристо на Александар Дюма
Който е безгрешен, нека първи хвърли камък върху й
Илиада и съвременният читател
Моето училище-миналото,настоящето и бъдещето
Моят избор в разглобеното наше съвремие


Изтегли рефератаМоят избор в разглобеното наше съвремие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия