Курсова работа по частно и публично право

В основата на обществото стоят отношенията между отделни личности и техните общности – това са отношенията в гражданското общество, които имат икономически, социален, духовен и политически характер. Извън гражданското общество остават държавните политически отношения. Частното право регулира обществените отношения в гражданското общество. Тези отношения получават израза на правни отношения между равнопоставените субекти на правото. Правните субекти влизат в тези отношения, за да задоволяват своите потребности на базата на автономията на своята воля. Частното право е последица от формирането на свободното гражданско общество, което гарантира свободата на личността в икономическите, социалните, духовните и политическите отношения. Характерът на частното право зависи от националните традиции и условия на развитие на всяка страна.

Публичното право обхваща правинте отрасли, които регулират държав-нополитически отношения. Държавата е политическа форма на гражданското общество. Конституирането на държавните организации и определянето на техните компетенции става чрез правото. Така се определят и взаимоотношенията на подчинение между държавните органи. Основите на правната регламентация, на структурата на държавните органи и взаимоотношенията между тях се полагат с конституционните норми, а след това чрез нормите на административното право. Към държавнополитическите отношения се отнасят отношенията между държавните органи, техните длъжностни лица, гражданите с техните общности, при които определяща е волята на длъжностните лица,установени в нормативни документи.

От казаното дотук следва, че публичното право има за предмет регулирането на държавнополитическите отношения. То гарантира автономията на гражданското общество спрямо държавата, както и сигурността на личността и нейните общности.


Други реферати:
Управление на проекти
Публична администрация-лекции
Управление на инфраструктурните проекти
Политика и публична власт
Териториално и административно устройство


Изтегли рефератаТериториално и административно устройство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия