Курсова работа по частно и публично право

нормативна система, се съдържа както микроструктурата, така и мактроструктурата на правото. Към микроструктурата се отнасят:


 • правната норма като основна градивна единица;

 • правните институти – това са група от норми, които регулират вид обществени отношения;

 • отраслите на правото – предствавляват система от норми, регулираща род обществени отношения;

 • източниците на правото;


Макроструктурата на правото като нормативна система включва разделе-ността на правото на следните компоненти:

 • частно и публично право;

 • материално и процесуално право;

 • вътрешно и международно право;

Останалите елементи на правната действителност произтичат в резултат на реализирането на горепосочената нормативна система. Правното явление е ком-понент на правната действителност, обособен в резултат на притежаваните спе-цифични признаци,а обединявайки ги в система, правните явления са:


 • юридически факти – факти от действителността, които пораждат правни последици;

 • правни последици – това са прави отношения и правни връзки;

 • субекти на правото – личностите, участващи в правните отношения, делящи се на индивидуални и колективни субекти;

 • обект на правото;


Други реферати:
Генериране на незатихващи трептения
Видове достъп до Интернет
Въведение в Невро лингвистичното програмиране (НЛП)
Обработка на изключения
Принцип на телевизията


Изтегли рефератаПринцип на телевизията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия