Курсова работа по частно и публично право

актовете по реализиране на правото;


Подразделението на правото на обективно и субективно не е единстветното, с което правната наука се занимава. Голямо значение за съществуването на правото и за неговото научно обосноваване има и подразделението му на частно и публично право. Разделеността на правото на частно и публично се основава на видовото разнообразие на обществените отношения, които се регулират от правото. Частно-то право осигурява постигането и задоволяването на нечии частни интереси, пости-гането на лични, частни, конкретизирани цели, докато публичното право осигурява постигането и регулирането на обществени цели и интереси, регламентирането на държавно-политически отношения.

Исторически заложено, разграничението на правото на частно и публично датира още от основаването на Римската империя, последователно преминава през схващанията за правото на народите и цивилизациите, живели в Европа през средните векове и достига до наши дни, за да остави своя белег и върху нашите права.

Със своите завидни познания, римските юристи са използвали това разграничение при подреждането на правото в тези две големи области – частната и публичната, което е довело до бляскавото развитие не само на юриспруденцията на Древния Рим, но и на неговата наука за правото. Според неоспорими исторически факти в римското право, в Древен Рим някои юристи, които са били натоварени с управлението на Римската държава, са се занимавали повече с публично право, а други, които не са били натоварени с такава мисия и не са имали особени задължения към управлението на държавата, са обръщали внимание на правните отношения между отделните лица и са се занимавали повече с частноправни инте-реси. Не са липсвали и такива личности, вещи еднакво и в частното, и в публичното право.


Други реферати:
Презумпциите като юридическа техника
Специални правила на обществените поръчки
Справедливостта-принцип на правото
Търговска фирма и седалище
Право и справедливост


Изтегли рефератаПраво и справедливост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия