Курсова работа по статистика


ПЪРВА ЗАДАЧА /задача 2, стр.85/

Определете средния, медианен и модален успех на 70-те студенти от семестриалния им изпит по дисциплината Статистика.


Табл.1

Оценка

Брой студенти

2

4

3

12

4

30

5

19

6

5

Общо

70РЕШЕНИЕ:


1. Определяне на средния успех на учениците.

Съставям таблицата за честотното разпределение. За целта използвам следните формули:

fi – абсолютни честоти на i-то значение на статистическия признак Xi ;

N общ брой на единиците в съвкупността.
Ci кумулативна честота на i-то значение на статистическия признак Xi ; pj относителна честота на j-то значение на признака Xi ; k – брой на значенията на признака Xi .


Табл.2

Оценка

Брой студенти

Относителен дял

Относителен дял, %

Комулативен брой

Комулативен

относителен дял

х

fi

pi

pi(%)

Сi

Ci (%)

2

4

0.057

5.7

4

5.71

3

12

0.171

17.1

16

22.86

4

30

0.430

43.0

46

65.71

5

19

0.271

27.1

65

92.86

6

5

0.071

7.1

70

100.00

Общо:

70

1

100

Други реферати:
Риторика
Фонемата
Таблица на глагола
История на новобългарския книжовен език
Фонетика на съвременния български език


Изтегли рефератаФонетика на съвременния български език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия