Курсова работа по търговско право
по

Търговско право

Дружество с ограничена отговорност. Учредяване. Права и задължения на съдружниците. Понятие за капитал. Управление.
Дружеството с ограничена отговорност е създадено за първи път през 1892 г. със специален закон в Германия. У нас е уредено със специален закон през 1924г. В чл.113 от ТЗ се съдържа пълното определение за ООД:

Дружеството с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.”То е комбинация между личен и капиталов тип търговски дружества с преобладаване на капиталовия момент и е универсална структурна форма за извършването на стопанска дейност. По своята правна същност ООД е корпоративно юридическо лице, създадено с търговска цел.То е самостоятелен вид търговец и като такова отговаря на всички предявявани от правото нормативни изисквания, включително и по отношение на самостоятелната имуществена отговорност.Основните характеристики,които отличават ООД от останалите търговски дружества са:броя на учредителите – съдружници, характера на тяхната отговорност. За разлика от СД и КД, ООД може да бъде учредено от един или повече души като,когато е учредено от едно лице съществува като еднолично търговско дружество –ЕООД, по това прилича на АД.По принцип няма горна граница на броя на лицата участващи в дружеството. Но поради особената форма на управление, оптималния брой не е особено голям. Дори в много законодателства са предвидени ограничения за брой на съдружниците. Най- често срещаният максимум е 20 лица, но на практика рядко броя на съдружниците надхвърля 5-6 души. Съдружниците в ООД не отговарят пряко към кредиторите за задължението на дружеството.Въпреки че съдружниците формират капитала на дружеството, който според ТЗ е с минимален размер 5000лв.,те отговарят до размера на дяловото си участие в него. Ако дружеството е обявено в несъстоятелност съдружниците само ще загубят вноските си, т.е. те отговарят само с вноските си и то към самото ООД (ако не са направили вноски те не отговарят). Разликата с КТД е че, между съдружниците съществува относително пряка


Други реферати:
Ислямски фундаментализъм
Евангелие от Марко
Еврейска история до втория храм
Боговете на древен Египет
Будизмът в средновековна Индия


Изтегли рефератаБудизмът в средновековна Индия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия