Курсова работа по търговско право

връзка, те имат задължения типични за персоналните дружества.В сравнение с акционерното дружество, при ООД членовете не са притежатели на акции, а участват в дружеството подредством дялова вноска, която може да бъде както парична, така и предметна.Дялът изразява размера на участие в уставния капитал на дружеството и определя рамките на имуществената отговорност.Освен това дяловото участие на съдружниците им предоставя непосредствено участие в търговската дейност.То се осъществява по формата на общо събрание на съдружниците.

Учредяването е смесен фактически състав . ООД се учредява по нормативната система. Фактическият състав има 4 елемента:

  • Образуването му става с учредителен акт в писмена форма, актът е във формата на дружествен договор. Този договор има две функции: 1) Той е проявление на съгласието на учредителите за учредяване на дружеството.

2) С него се установява статуса на юридическото лице (органи, процедури и т.н.)

В чл. 115 са посочени елементите на съдържанието на дружествения договор. В точка 1-6 са задължителните елементи: 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; 2. предмета на дейност и срока на договора; 3. името, съответно фирмата на съдружниците; 4. размера на капитала. Когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му. Срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 5. размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала; 6. управлението и начина на представителство; а в 7 и 8 – факултативните: 7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени; 8. други права и задължения на съдружниците. Изброяването не е изчерпателно. Законодателят предвижда и форма за действителност на дружествения договор – проста писмена. Но ако при подписването на учредителния договор или в учредителното събрание някои от учредителите е представляван, то трябва да е представляван от пълномощник с пълномощно с нотариално заверен подпис на учредителя. Разликата във формата е недоразумение, защото първоначално идеята е и в двата случая формата да е нотариална заверка, но за договора това отпада, а остава квалифицираната форма на упълномощаване. Запазването на тази форма и до днес говори, че тя е в интерес на правната сигурност.

  • Изплащане на поетите дялове (изпълнение на задължението за вноска). Не е необходимо да е изпълнено цялото задължение – всеки съдружник трябва да е внесъл поне 1/3 от дяла си, но не по-малко от 10 лв., но така че да е внесен 70% от капитала (т.е. 1/3 от вноските на всеки съдружник не е достатъчна). Тук важат всички правила за вноските при капиталовите дружества.

  • ООД трябва да има управител (1 или повече). Капиталовите дружества трябва да имат органи. Изискването за управител съществува, защото ако няма управител дружеството е недееспособно. Управителят е органът, чрез който дружеството влиза в отношение с 3ти лица. Управителят може да е определен със самия дружествен договор или с решение на учредителите (на Учредителното събрание) прибавено към него.

  • Вписване в търговския регистър. Легитимиран да иска вписване е управителят, той има и задължението да го иска. Вписването се извършва с представяне на: 1) дружествения договор; 2) нотариално заверен образец от подписа на управителя; 3) протокол от учредителното събрание; 4) удостоверение за обстоятелствата по чл. 142, ал. 1; 5) квитанция за платена ДТ за обнародване в ДВ.

Според чл.116 фирмата на дружеството трябва да съдържа означението “Дружество с ограничена отговорност”, или съкратено “ООД”. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирамата съдържа означението”Еднолично ООД”

Относно капитала и имуществото на дружеството има също определени изисквания и особености при тяхното формиране. Капиталът е номаналната стойностна величина, формирана от общата сума на всичи дялови вноски. Той има постоянна стойностна характеристика и за промяната му следва да се спазва определен споциален ред.Имуществото на дружеството е разликата между активите и пасивите към определен момент.Въпреки, че не е установен определено изискване,е препоръчително капиталът да бъде увеличен що годе до


Други реферати:
Ерозия. Ерозионни форми и наслаги
Ескимоси
Етнокултурно развитие на народите в Азия - Китай
Етносите по света - чувашите
Ж.П. транспорт на СИРП


Изтегли рефератаЖ.П. транспорт на СИРП - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия