Курсова работа по търговско право

размерана на изуществото. За увеличаването на капитала се прилагат един от следните три начина: Чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете, чрез увеличаване на броя на дяловете или чрез едновременното увеличаване и на номиналната стойност и на броя на дяловете.Намаляването му е обвързано с по-специфични изисквания.Общия принцип на намаляване е “Огледален” на неговото увеличаване, но решението за намаляване трябва да бъде публикувано в Държавен вестник,с цел защита правата на кредиторите. По този ред те имат тримесечен срок от публикуването му, за да направят съответни възражения, ако имат такива.А те биха възникнали ако след намалянето му, средствата за обезпечението на кредиторите не са достатъчни. В този случай съдружниците са длъжни да обезпечат кредиторите.При временна необходимост от парични средства, акто и за покриване на загуби,се появава една друга характерна особеност за ООД- съдружниците внасят допълнителни дялови вноски. Тези вноски се правят за определен срок, съразмерно с притежаваните дялове, като за тях могат да бъдат уговорени лихви.Допълнителните вноски не увеличават размера на капитала.

Чл.120 от ТЗ регламентира правата и задълженията на съдружниците.

Правата и задълженията на съдружниците върху капитала и имуществото, те се свързват с притежаваната от тях дялова вноска и дружествен дял.На тази основа съдружниците участват и в разпределението на печалбите и поемане на загубите, а също при напускане на дружеството получават съответна част от дружественото имущество.Освен ако в дружествения договор няма предвидено нищо специално.

Всеки съдружник се приема по два начина:първичен-когато съдружникът е учредител и вторичен – чрез приемане на нов съдружник в съществуващо дружество. Всеки дъружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.Това както споменх по-горе дава определени права на права на съдружниците.Тези права са от личен и от имуществен характер. Личните дават право на участие в общото събрание в съответствие с договора и закона, дават право да бъдат избирани за управител на дружеството, на достъп до документите на дружеството и на информация за неговото състояние, отчентност и дейност.Имуществените дават право на дивидент(част от печалбата), съразмерен с дяловото участие, на дружествен дял, респективно неговата равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството. От гледна точка на задълженията те също са лични – да вземат участие в работата на общото събрание, да спават правилата на дружествения договор и на нормативните актове, и имуществени – да правят дяловите си вноски по установения ред, да залатят определените допълнителни вноски, да поемат падащата им се част от загубите на дружеството в съответствие с разпоредбите на дружествения договор и закона.Запрекратяването на членство на съдружник трябва да са налице следните фактори:

  • Едностранно писмено предизвестие,най-малко три месеца предварително,

  • При смърт или поставяне под пълно запрещение

  • При обявяване в несъстоятелност

  • При изключване.

В чл.135 до чл.147 от ТЗ е установена правната уредба за управлението на ООД и ЕООД.Съгласно тях органите на дружеството са общо събрание на съдружниците и управител(и).Като според чл.144 в дружествения договор може да се предвиди избирането на контроьор.Общото събрание на съдружниците включва в свая състав всички съдружници, без значение от размера и броя на притежаваните дялове. И всички участници имат право на глас, в случаите,когато управителят не е съдружник, той участва в работата на събранието със съвещателен глас.В чл.137 се съдържат компетенциите на общото събрание по решаването и изпълнението на различни въпроси. То изменя и допълва дружествения договор, приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, регулира капитал, избира управителя, определя възнаграждението му и го оснвобождава от отговорност, взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, тукущи въпроси,свързани с дейността на дружеството и всякакви други въпроси. Решаването на всички тези въпроси най-често става с обикновено мнозинство на капитала. Решенията могат


Други реферати:
Роля на счетоводството в управлението на икономическите структури
Пасивни банкови операции на търговските банки
Счетоводен баланс
Счетоводно отчитане на реализацията на продукцията, стоки и услуги. Формиране и отчитане на финансовия резултат
Предмет и обект на счетоводството


Изтегли рефератаПредмет и обект на счетоводството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия